بررسي تاثيرات ميدان الكترومغناطيس يكنواخت بر مغز (مخ) موش صحرايي

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 1 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: با افزايش روز افزون استفاده از امواج الكترومغناطيسي در محيط زندگي، صنعت مخابرات و زمينه هاي پزشكي، ارزيابي همه جانبه آثار ميدانهاي الكترومغناطيسي يا Electro Magnetic Field ((E.M.F با شدتهاي متفاوت بر بافتها و ارگانهاي بدن شديدا احساس مي شود. گزارشهاي ضد و نقيض در مورد آثار زيانبار ميدان الكترومغناطيسي با فركانس هاي مختلف از عوامل محرك درانجام اين مطالعه بوده است.
مواد و روشها: به منظور بررسي اثرهاي ميدان الكترومغناطيسي يكنواخت بر محيطهاي بيولوژيك يك دستگاه مولد E.M.F با فركانس 60-50 هرتز ميدانهاي متغير تا 250 گوس و قابل تنظيم و در 15 درجه، طراحي و بعد از كاليبره كردن (درصد اطمينان 95 درصد) استفاده شد. براي بررسي آثار ميدان E.M.F بر تكامل مغز (مخ) جنين رت، 6 رت نر و 6 رت ماده باردار، طي دوران بارداري و نوزادان متولد شده براي دو ماه بعد از تولد روزانه به مدت 8 ساعت در معرض ميدان الكترومغناطيس با شدت ثابت 120 گوس و فركانس 60-50 هرتز قرار گرفتند. سپس نمونه هاي بافتي تهيه شده از مخ با ميكروسكوپ نوري مطالعه شدند.
يافته ها: بررسي هيستوپاتولوژيك نشان داد كه واكوئل هايي در ماده سفيد مخ ايجاد شده، سلولهاي اپانديمال در بيش از يك رديف ديده شدند و سلولهاي هرمي متراكم تر و كوچكتر مشاهده گرديد و محدوده هسته و محتويات آن قابل مشاهده نبود.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشانگر آثار سو ميدان الكترومغناطيسي بر روي سلولهاي مغز مي باشد و مبين ضرورت انجام مطالعات و بررسيهاي وسيع در رابطه با آثار ميدان الكترومغناطيس بر انسان است.

To study evaluating of the effects of uniform electromagnetic field on cerebral development of rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: Increasing use of electromagnetic waves in living medium, industry, communication and medicine, strongly requires multiporposal evaluation of the effects of electromagnetic fields (EMF), with different frequencies, on body tissues and organs.
Contrauersal reports on detrimental effects of EMF on biological systems influenced us to carry out this study.
Materials and Methods: In order to evaluate the effects of uniform EMF on biologic systems, we devised a calibrated EMF unit (50-60Hz, adjustable in 15 range which could produce upto 150 G EMF). Six pairs of pregnant rats were exposed to 120 G uniform electromagnetic field (50-60Hz), for determining the effects of EMF on development of emberyonic cerebral. They were daily exposed to EMF during pregnancy and 2 month after birth for 8 hours. Then prepared histologic specimens of rats cevebral were studied by light microscop.
Results: Histological studies showed that in experimental group in comparison with control group the size of cells and their nuclei were decreased, while matter in cerebrum were vacualized and Ependymal cell increased. Conclusion: The above data offers that the effect of EMF on man should be taken into consideration.