شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اين بررسي با هدف تعيين شيوع مصرف مواد در دانش‌آموزان دبيرستاني شهر رشت انجام شده است.
مواد و روش كار: اين پژوهش به روش توصيفي– مقطعي انجام شد و آزمودني‌هاي پژوهش1474 دانش‌آموز دبيرستان‌هاي شهر رشت بودند كه در سال تحصيلي 83- 1382 به شيوه‌ي نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوري داده‌ها پرسش‌نامه‌اي بود كه پس از انجام بررسي راهنما براي بررسي مصرف مواد تدوين گرديد. پرسش‌نامه‌ها به‌صورت خودگزارش‌ پاسخ داده شدند. داده‌هاي گردآوري شده به‌كمك روش‌هاي آمار توصيفي و آزمون آماري خي‌دو تحليل گرديدند.
يافته‌ها: شيوع طول عمر دست‌كم يك‌بار مصرف يك ماده با احتساب سيگار 3/23% و بدون آن 1/13% و در دختران و پسران با احتساب سيگار به‌ترتيب
4/14% و 32% و بدون در نظر گرفتن سيگار به‌ترتيب 2/6% و 7/19% بود. فراواني نسبي دست‌كم يك‌بار مصرف هريك از مواد در طول عمر به اين ترتيب بود: سيگار 3/18%، الكل 6/12%، ترياك 4/1%، حشيش 3/1% ، اكستازي 7/0% و هرويين 3/0%. بيشترين انگيزه‌ي نخستين مصرف مواد، ارضاي حس كنجكاوي بيان شد. بين مصرف مواد و جنس آزمودني‌ها ارتباط معني‌دار آماري وجود داشت.
نتيجه‌گيري: مصرف سيگار و الكل در دانش‌آموزان دبيرستاني شهر رشت شايع است و شيوع آنها در دانش آموزان پسر بيشتر مي‌باشد.

قیمت : 20,000 ريال