ميزان بقا فيستول شرياني-وريدي در بيماران همودياليزي بيمارستان شهيد رهنمون يزد

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در حال حاضر، ادامه حيات هزاران بيمار، مديون همودياليز مي‌باشد و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. قدم اول در انجام دياليز فراهم نمودن يك دسترسي مناسب عروقي است كه در موارد حاد با تعبيه كاتتر در سيستم وريدي مركزي و موارد مزمن با ايجادفيستول شرياني وريدي حاصل مي‌شود.
هدف از اين پژوهش تعيين ميزان بقاي فيستول شرياني وريدي و بررسي عوارض متعدد و گوناگون آن مي‌باشد تا بتوان ضمن جلوگيري از عوارض آن، با تشخيص زودرس، بقاء فيستول را بالا برد.
روش كار: اين تحقيق به صورت مطالعه همگروهي (Cohort) تاريخي در نيمه ابتدايي سال 1381 انجام گرفته است. جامعه مورد بررسي در اين مطالعه 150 بيمار دياليزي بودند كه جهت دياليز و گذاشتن فيستول شرياني وريدي به مركز همودياليز شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده‌اند. روش نمونه‌گيري به صورت سرشماري بود.
معيارهاي مورد بررسي تعيين ميزان بقاء با توجه به سن، جنس، علل نارسايي پيشرفته كليه شامل ديابت و پيلونفريت و كليه پلي‌كيستيك و گلومرونفريت و همچنين عوارض فيستول شامل ترومبوز، عفونت، آنوريسم و سندرم استيل و درمان عوارض، سابقه دياليز و دفعات دياليز در هفته بوده است. ميزان بقاء يك، چهار و ده ساله فيستولها محاسبه شد.
نتايج: تفاوت قابل توجهي از نظر ميزان بقاء فيستول بين گروههاي سني و جنسي مشاهده نشد. ميانگين مدت حفظ فيستول در افراد ديابتي، مبتلا به كليه پلي‌كيستيك، پيلونفريت، گلومرونفريت نيز تفاوت معني‌داري با ديگر بيماران نداشت، همچنين در مورد مقايسه ميزان بقاء فيستول شرياني وريدي در موارد دفعه اول يا دوم گذاشتن فيستول نيز اختلاف معني‌داري مشاهده نشد. ميانگين مدت حفظ فيستول در بيماران دچار ترومبوز 24 ماه در مقايسه با 113 ماه در بيماران بدون ترومبوز بود كه در اين مورد اختلاف معني‌داري بين دو گروه مشاهده گرديد (05/0>P)
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد عفونت فيستول عارضه اي است كه به خوبي به درمان پاسخ مي دهد. ترومبوز شايعترين و مهمترين عامل از كارافتادگي فيستول شرياني وريدي مي‌باشد.

Survival rate of arteriovenous fistula in patients who referred for hemodialysis, Shahid Rahnemoun Hospital, Yazd
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract: