مقايسه تاثير آموزش توسط معلمان با كادر بهداشتي بر آگاهي دانش آموزان نسبت به ايدز

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ايدز يك مشكل جهاني است كه در ايران نيز در حال گسترش است. مبتلايان به ايدز در كشور ما اكنون به 5780 نفر رسيده اند كه بيشترين شيوع را در گروه سني 20 الي 40 سال مشاهده مي شود . يكي از روشهاي مؤثر جهت كنترل ايدز پيشگيري است و آموزش بهداشت اولين قدم در پيشگيري و دادن آگاهي اولين قدم در آموزش بهداشت است. با وجود آنكه‌آموزش به نوجوانان و جوانان در مدارس ، شيوه اي مطلوب به نظر مي رسد ولي تا كنون مطالعه اي در كشور ما در مورد اين موضوع كه آموزش توسط چه كساني ارائه شود تا تأثير بيشتري داشته باشد ، انجام نشده است . هدف از اين تحقيق مقايسه تأثير آموزش ايدز توسط معلمان با كادر بهداشتي است . از اين رو 684 دانش آموز سال اول دبيرستان به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شده اند و در كلاسهاي جداگانه، توسط معلمان يا كادر بهداشتي تحت آموزش درباره ايدز به روش سخنراني قرار گرفتند. يافته ها نشان دادند كه متوسط ميزان آگاهي دانش آموزان در مورد بيماري ايدر قبل از مداخله در دختران 68/16 و در پسران 52/15 بوده است كه افزايش ميزان آگاهي در هر دو جنس پس از آموزش بصورت معني داري افزايش نشان مي داد . ميزان افزايش آگاهي دختران در گروهي كه توسط معلمان آموزش ديده بودند 1/1 و در گروهي كه توسط كادر بهداشتي آموزش ديده بودند 8/1 بود ( 05/0

P). در يك نتيجه گيري كلي ، سطح آگاهي دانش آموزان دوره متوسطه شهر بوشهر در مورد ايدز در سطح رضايت بخشي نمي باشد و براي آموزش به اين گروه مي بايست با توجه به جنسيت آنان از روش هاي آموزشي متفاوتي استفاده نمود .

A comparison between the effect of training performed by teachers and by health staff on the knowledge of high school students about AIDS in Bushehr, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A.I.D.S as a worldwide crisis continues to spread in Iran too. The number of afflicted patients has reached 5780 subjects; most of them are between 20 to 40 years of age. Prevention is one of the most effective methods to combat this human hazard. Promotion of general knowledge is thought to be the preliminary measure in this regard. Although, schools have turned to be the most favorable environment for health education, the issue of the group to afford training has remained controversial in our country yet. The aim of this research is a comparison between the effect of training performed by teachers or health staff on the knowledge of students of the first high school grade in Bushehr/ Iran. A total of 684 male and female students of the first high school grade were selected according to cluster random sampling. The selected students were divided into two groups and training for A.I.D.S using the same contents was done by their teachers and health staff separately. Before intervention, the mean knowledge scores of female & male students about A.I.D.S were 16.68 and 15.52, respectively. There was no significant difference in female students in two groups but teacher trained male students showed an increment score of 4.17 while in health staff ones, the score increment was 2.22 (P<0.01). In conclusion, the level of knowledge about A.I.D.S was not satisfactory in the high school students in Bushehr and for education in this group; their sex in conjunction to different training methods should be considered.

قیمت : 20,000 ريال