تشخيص شما چيست؟ Phakomatosis pigmetovascularis

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 8 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بيمار آقاي 20 ساله افغاني الاصل است كه به علت وجود ضايعه هاي پوستي بنفش رنگ از بدو تولد در ناحيه صورت به درمانگاه پوست بيمارستان رازي مراجعه كرد. بيمار از بدو تولد ماكول هاي متعدد قرمز رنگ در ناحيه صورت، تنه و اندام ها داشته است كه ضايعه هاي بيمار به تدريج با افزايش سن، تيره تر و مشخص تر شد. بيمار سابقه تشنج، مشكل چشمي يا اختلال اسكلتي را ذكر نمي كرد. هم چنين مشكل پوستي مشابه در بستگان بيمار وجود نداشت. در معاينه بيمار، در سمت چپ و راست صورت ماكول هاي متعدد به رنگ بنفش تيره با نماي port wine stain ديده شد (تصوير شماره 1). سه ضايعه مشابه در ناحيه تنه بيمار و ضايعه هاي متعدد مشابه در ناحيه ساق و پشت پاي بيمار وجود داشت (تصوير شماره 2). علاوه بر port wine stain هاي متعدد ota nevus نيز به شكل تغيير رنگ آبي خاكستري در اطراف چشم راست بيمار كه اسكلراي چشم را نيز درگير كرده بود، در سمت راست صورت ديده مي شد (تصوير شماره 3). مشاوره چشم براي رد همراهي ضايعه هاي چشمي در بيمار صورت گرفت و نتايج معاينه هاي چشمي بيمار نشان داد كه درگيري چشمي در بيمار وجود ندارد. هم چنين نتيجه CT-scan مغز و پرتونگاري ستون فقرات بيمار طبيعي بود.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال