استفاده از آنتي ژن هاي 18 و 36 كيلودالتوني مايكوباكتريوم لپره براي تشخيص نمونه بيماران ايراني مبتلا به جذام با روش مولكولي PCR

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 8 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: مايكو باكتريوم لپره مايكوباكتريوم اجباري درون سلولي است كه در سلول هاي پوست، اعصاب محيطي و ماكروفاژها، تكثير مي يابد و عامل بيماري جذام مي باشد. رشد نكردن در محيط هاي كشت آزمايشگاهي (in vitro) و طولاني بودن زمان تكثير (حدودا 14-11 روز) از ويژگي هايي است كه كار با اين باكتري را در آزمايشگاه با مشكل روبرو كرده است. يكي از روش هايي كه امروزه براي تشخيص ميكروارگانيزم هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد، بهره گيري از روش واكنش زنجيرهاي پليمراز (PCR) است. در اين مطالعه با بهره گيري از دو آنتي ژن شاخص مايكوباكتريوم لپره نسبت به تشخيص آزمايشگاهي آن، به روش PCR اقدام شد.
روش اجرا: پرايمرهاي اختصاصي براي ژن هاي كد كننده آنتي ژن هاي 18 و 36 كيلودالتوني مستقيما بر نمونه هاي بيوپسي پوست 15 بيمار ايراني مبتلا به جذام مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: با اين روش، قطعات خاصي از ژن هاي اختصاصي M.leprae با پرايمرهاي طراحي شده در 5 بيمار تكثير يافت.
نتيجه گيري: با توجه به تكرارپذيري آزمايش و تاييد آن توسط آنزيم هاي محدودگر و تعيين توالي در كشور آلمان، اين دو سايت مي تواند به عنوان جايگاه هاي اختصاصي و مناسب براي تشخيص مولكولي افراد مقيم در مناطق آلوده به جذام، افراد مشكوك به جذام و بيماران جذامي مورد استفاده قرار گيرد.

Use of 18 and 36 kDa antigens of Mycobacterium Leprae for detection of this microorganism in Iranian Leprosy patients by PCR
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Mycobacterium leprae is an intracellular micro-organism that is the causative agent of leprosy. This micro-organism has a long division time and does not grow in vitro. For there reasons it is difficult to evaluate the effects of drugs on it. Amongst techniques used for detection of micro-organisms polymerase chain reaction (PCR) is promising. This study was conducted to diagnose lyprosy using two antigens by PCR.
Materials and Methods: In this study by selecting specific M. leprae 36 kDa and 18kDa antigens, a set of primers were designed for each gene and biopsies from 15patients were screened for presence of M. leprae by PCR.
Results: Specific segments of M. leprae antigens were replicated in 5 patients with these primers.
Conclusion: PCR is a relevant and promising method for M.leprae detection in biopsies of leprosy patients and it can be considered as a method of choice for early leprosy detection, especially in high risk groups.

قیمت : 20,000 ريال