طيف بيماري هاي پوستي در مناطق روستايي شهرستان همدان در سال 1380

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 8 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماري هاي پوستي يكي از مشكلات رايج بيماراني است كه روزانه به پزشكان مراجعه مي كنند. ليكن تحقيق هاي اپيدميولوژيك كه ميزان اين بيماري ها را در نقاط مختلف كشور نشان دهد و الگوي انتشار اين بيماري ها را تعيين كند بسيار اندك بوده و آگاهي ما در اين زمينه ناقص است. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين ميزان انتشار و نوع بيماري هاي پوستي در مناطق روستايي شهرستان همدان در سال 1380 بوده است.
روش اجرا: اين پژوهش به روش تصادفي خوشه اي بر روي 9450 نفر از افراد ساكن در روستاهاي همدان انجام گرفته است. تمامي افراد توسط پزشك همگن، مورد معاينه پوستي قرار گرفتند و براي تشخيص دقيق تر نمونه برداري از ضايعه هاي مشكوك شد. نتايج معاينه ي هر بيمار در فرم مربوط وارد شد و در پايان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شايع ترين بيماري هاي پوستي در اين منطقه به ترتيب پيتيريازيس آلبا 21 درصد، ملاسما 18.5 درصد، درماتيت ها 16.5 درصد، اختلال هاي ناخني 13 درصد و آكنه 11.7 درصد بود. هم چنين سر و گردن با 66% موارد، شايع ترين محل انتشار ضايعه هاي پوستي بود. 58.3 درصد بيماران، مرد و 41.7 درصد زن بودند و طيف سني آن ها از 1 تا 75 سال بود.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه شيوع و الگوي انتشار بيماري هاي پوستي در همدان با ساير نقاط دنيا متفاوت است. به خاطر فقدان پژوهش هاي مشابه در ساير نقاط كشور، چنين تحقيق هايي ضروري به نظر مي رسد. در ضمن با آموزش هاي لازم به مردم مي توان باعث كاهش شدت و دوره اين بيماري ها شد و هزينه هاي مربوط را تقليل داد و ارتقا سطح سلامت مردم را فراهم آورد.

Spectrum of skin diseases in Hamedan rural areas in 2002
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Skin diseases are one of the common medical problems in population.
According to dermatological journals only scant studies has estimated the prevalence of skin diseases in the general population. This study was performed to assess the prevalence of skin diseases in Hamedan rural areas in western Iran in 2002.
Materials and Methods: A random cluster sampling carried out and 9450 residents in rural areas of Hamedan enrolled into the study. All participants were examined by specialist teams and skin biopsies were done when required. All examination results were recorded in relevant forms and were analysed.
Results: The most commonly observed skin diseases in study area were pityriasis alba (21%), melasma (18.5%), dermatitides (16.5%), nail disorders (13%), and acne (11.7%). The most commonly involved anatomic areas were head and neck (66.0%),58.3% of patients were male and the age range of all examined people was from 1 to 75 years.
Conclusion: We found that prevalence and distribution of skin disorders in Hamedan are different from other parts of the world. Community-level education may reduce the severity and duration of these diseases resulted in a reduction of their burden of disease and public health improvement.

قیمت : 20,000 ريال