بررسي تاثير تركيب مايع تركننده برروي خصوصيات گرانول ها و قرص هاي ماتريكسي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و پروپرانولول هيدروكلرايد تهيه شده به روش گرانولاسيون مرطوب

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Volume 3 - Number 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مشتقات سلولز به ويژه هيدروكسي پروپيل متيل سلولز (HPMC) كاربرد بسيار زيادي در تهيه ماتريكسهاي آهسته رهش داشته اند. خصوصيات نامطلوب HPMC از نظر جريان پودر موجب بروز مشكلاتي در قرص سازي هنگام استفاده از ماشينهاي با سرعت زياد شده و گاهي به منظور بهبود خصوصيات جريان پودر از روشهاي گرانولاسيون استفاده مي گردد. در اين تحقيق تاثير تركيب مايع تركننده در گرانولاسيون مرطوب، بر روي خصوصيات گرانولها و ماتريكسهاي HPMC و پروپرانولول هيدروكلرايد بررسي شده است.
ابتدا مخلوطهاي فيزيكي دارو و پليمر با افزودن مقدار مناسبي از مايعات تر كننده حاوي درصد هاي متفاوتي از آب و اتانل گرانوله شده و خصوصيات گرانولها شامل اندازه ذره اي، سرعت جريان، دانسيته بالك و Tap مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با استفاده از دستگاه پرس تك سنبه ماتريكسهايي از گرانولها تهيه گرديد و خصوصيات قرصها از لحاظ سختي، ميزان فرسايش، پروفايل آزاد سازي و مكانيسم رهايش دارو بررسي شدند. ميزان داروي آزاد شده از ماتريكسها با استفاده از روش اسپكتروسكوپي ماورا بنفش تعيين گرديد.
نتايج تستها نشان داد كه به طور كلي فرايند گرانولاسيون مرطوب موجب بهبود جريان مخلوط دارو و پليمر شد كه اين امر ناشي از بزرگ شدن اندازه ذرات پس از عمل گرانولاسيون مي باشد. با افزايش درصد اتانل در تركيب مايع تركننده ميانگين اندازه گرانولها كاهش يافته و متعاقبا سرعت جريان گرانولها كاهش يافت. بررسي خصوصيات قرصها نشان داد كه انجام عمل گرانولاسيون به طور كلي موجب كاهش مختصري در سختي و افزايش ناچيزي در ميزان فرسايش قرصها شد ولي در عين حال سختي و فرسايش قرصها بعد از گرانولاسيون در حد قابل قبول بود. سختي ماتريكسهاي حاصل از گرانولها تحت تاثير تركيب مايع تركننده قرار نگرفت. همچنين عمل گرانولاسيون و تركيب مايع تركننده تاثير قابل ملاحظه اي بر روي سرعت رهايش و مكانيسم آزاد سازي دارو نداشت. بنابراين نتايج نشان داد كه پروسه گرانولاسيون مرطوب مي تواند به عنوان روش مناسبي جهت بهبود خصوصيات جريان پودر HPMC بدون تاثير قابل ملاحظه بر پروفايل و مكانيسم رهايش دارو از اين ماتريكسها در نظر گرفته شود و آب به عنوان ارزانترين و فراوانترين مايع تركننده جهت گرانولاسيون مرطوب پودر HPMC پيشنهاد مي گردد.

Effect of granulation liquid on granule and matrix properties of Hydroxypropyl Methyl Cellulose and Propranolol HCl
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Cellulose ethers especially hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) are the polymers of choice as the rate controlling carriers for preparation of hydrophilic matrices. To improve powder flow of HPMC which cause problems during tablet manufacturing on high-speed rotary tablet presses a grnulation step may be necessary. The objective of this study was to evaluate the effect of binding solvents on granule and tablet properties and also drug release from HP MC matrices. The model drug used for this study was propranolol HCl. The drug/polymer mixtures were wet granulated with different combinations of water and ethanol. Granule properties such as particle size, flow rate, tap and bulk density was determined. Then matrices were prepared from granules and their crushing strength, friability, drug release rate and mechanism were investigated. DV spectroscopy was used in drug release studies. The results showed that wet granulation process improved powder flow of polymer and drug mixtures and this was attributed to the increase in size of particles after granulation. The mean diameter of granules decreased with increasing ethanol content of binder solvent and correspondingly their flow rates decreased.
Overall the hardness of the tablets decreased and their friabilities increased after granulation processes but they were in reasonable range. The hardness of the tablets was independent of composition of binding solvent used in granulation process. It was also observed that binder solvent composition had no effect on drug release rate and mechanism. In conclusion wet granulation process is a voluble method of granulating high molecular weight HPMC in order to improve its flow rate and water is recommended as the cheapest, the safest and the most abundant solvent in wet granulation of HPMC matrices.

قیمت : 20,000 ريال