بررسي تاثير رطوبت بر خصوصيات پرس پذيري گرانول هاي استامينوفن و مقايسه آن با تاثير پلاستي سايزرها

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Volume 3 - Number 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين تحقيق خصوصيات پرس پذيري گرانولهاي استامينوفن حاوي مقادير مختلف رطوبت بررسي و با خصوصيات پرس پذيري گرانولهاي حاوي پلاستي سايزرهاي مختلف مقايسه گرديده است. داروي مورد استفاده در اين تحقيق استامينوفن و پلاستي سايزرهاي مورد استفاده گليسيرين، پروپيلن گليكول و يا پلي اتيلن گليكول 400 بودند. گرانولهاي تهيه شده حاوي 0، 3، 6، 9 يا 12 درصد رطوبت يا 0.25، 0.5 يا 0.75 درصد از يكي از پلاستي سايزرهاي فوق الذكر بودند.
نشان داده شد كه در عدم حضور پلاستي سايزر، مقدار رطوبت باقيمانده تاثير چشمگيري برخصوصيات پرس پذيري گرانولهاي استامينوفن دارد بطوريكه حضور 3% رطوبت، باعث افزايش سختي قرصهاي حاصله گرديد و درصد فرسايش قرصها نيز به حداقل رسيد. ولي با كاهش يا افزايش مقدار رطوبت از 3%، سختي قرصها كاهش يافت و به خصوص در رطوبتهاي بالاتر از 6 درصد، كاهش در سختي قرصها كاملا چشمگير بود.
همچنين نشان داده شد كه حضور پلاستي سايزر در گرانولهاي عاري از هر گونه رطوبت، باعث افزايش خصوصيات پرس پذيري آنها مي گردد. از بين سه پلاستي سايزر استفاده شده، پروپيلن گليكول با غلظت 0.25% بهترين اثر را داشته و قرصهايي با خصوصيات بسيار مناسب بوجود آورد به طوريكه درصد فرسايش اين قرصها حتي از زماني كه قرصها داراي رطوبت اپتيمم بودند، نيز كمتر بود. همچنين قرصها فاقد پديده هاي capping و lamination بودند و خروج قرص از داي به راحتي صورت مي گرفت.
بنابراين نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه حضور رطوبت اپتيمم (3%) در گرانولهاي استامينوفن براي تهيه قرصهايي با خصوصيات مطلوب كاملا ضروري است و به اين دليل مرحله كنترل رطوبت باقيمانده در گرانولها مرحله اي بسيار حساس و مهم مي باشد. ولي مي توان با افزودن مقادير كمي از يك پلاستي سايزر مناسب، گرانولها را كاملا خشك نمود و در عين حال قرصهايي با خصوصيات مطلوب به دست آورد و به اين ترتيب مرحله كنترل رطوبت را در مرحله گرانولاسيون حذف نمود. مسلما به دليل حذف رطوبت، ناپايداري فيزيكي و شيمايي نيز به حداقل مي رسد.

The effect of moisture content on the compaction properties of Acetaminophen granules and comparison with the effect of plasticizer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this study, the compaction properties of acetaminophen granules containing different amounts of moisture were investigated and compared with the compaction properties of acetaminophen granules containing different amounts of plasticizers. The prepared granules contained 0, 3, 6, 9 or 12% moisture, and or 0.25, 0.5 or 0.75% of propylene glycol, glycerin or polyethylene glycol 400, as the plasticizer. It was shown that the amount of moisture in granules has a major effect on the compaction properties of acetaminophen granules. Granules containing 3% moisture produced the hardest tablets with minimum friability. Decrease or increase in moisture content from 3%, decreased the hardness of tablets, especially when the moisture content was more than 6%.
It was also shown that incorporation of a plasticizer into the granules improved their compaction properties. Among the plasticizers used in this study, propylene glycol with concentration of 0.25% w/w produced tablets with the highest crushing strength. The friability of these tablets was even lower than the tablets containing 3% moisture. No capping and lamination were observed in tablets containing a plasticizer. The presence of the plasticizer also facilitated the ejection of tablets from the die.
The results of this study revealed that the presence of optimum moisture (3%) is necessary to produce proper tablets and therefore the control of moisture content in granules in drying stage is vital. However, in presence of small amounts of a suitable plasticizer, the granules can be dried completely and proper tablets can be also produced, therefore the control stage of moisture content in granules can be eliminated. Of course in absence of moisture the physico-chemical instability would be minimum.

قیمت : 20,000 ريال