بررسي ميكروبيولوژي آب يونيت مطب ها و دانشكده دندانپزشكي بابل

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از آنجا كه بيماران و اعضا تيم دندانپزشكي در معرض آب و آئروسل هاي ايجاد شده از يونيت دندانپزشكي قرار مي‌گيرند، كيفيت آب يونيت دندانپزشكي اهميت قابل توجهي دارد. اين مطالعه به دنبال توصيـه هاي ADA جهت كنتـرل ميزان آلودگي آب يونيـت‌ ورساندن آن به حد ايده آل (كمتر از200CFU/ML) انجام گرفت. هدف از اين تحقيق بررسـي ميكرو بيولوژيـكي آب يونيت مطب هاو دانشكده دندانپزشكي بابل مي باشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت مطالعه آزمايشگاهي انجام گرفت. دراين مطالعه آب يونيت مطب هاي دندانپـزشكي بابل كه از مناطق مختلف شهر انتخاب شده بودند ويونيـت هاي دانشكده دندانپـزشكي مورد بررسي ميكروبيولـوژي قرارگرفت. 5 ميلي‌ليتر آب از پوار آب،آب مجراي سر توربين قبل و دو دقيقه بعد از فلاشينگ و آب نوشيدني يونيـت و آب‌ شهر در ظروف پلـي اتيلن درب دار استريل جمع آوري شد و سپس بر روي محيط هاي اختصاصي كشت داده شـد و بعد از 48 سـاعت در دمـاي 37 درجه سانتيگراد تعداد كلنـي هاي ميكروبي شمارش گرديد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهاي آماريT-test و Chi-squar و Fisher’s exact و Paired T-testو ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: 3/33% از كل نمونه‌هاي گرفته شده از جهت وجود باكتري مثبت بودند و باكتري هاي تعيين هويت شده عبارت بودند از: استافيلوكك اورئوس، كلي‌فرم، سودوموناآئروژينوس، استرپتوكوكسي (به غير از بتا هموليتيك گروه A) كلبسيلا، استافيلوكك كوآگولاز منفي و پروتئوس.
تعداد كلني هاي ميكروبي بيش از حد استاندارد بوده است، آلودگي آب هند پيس بعد از فلاشينگ كاهش يافته و آب شير هم در مقايسه با دستگاه هندپيس داراي آلودگي كمتري بود. همچنين ميانگين آلودگي نمونه هاي مطب ها بيشتر از ميانگين آلودگي نمونه هاي دانشكده بود.
نتيجه گيري: فلاشينگ سبب كاهش آلودگي آب ميشود ولي در موارد جراحي و افراد داراي نقص در سيستم ايمني بهتر است از روشهاي ديگر حذف و يا كنترل آلودگي آب استفاده شود.

Microbiological evaluation of dental unit water at dental offices and Dental School in the city of Babol
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The quality of dental unit water is of considerable importance since patients and dental staff are regularly exposed to water and aerosols generated from the dental unit. Following ADA instruction, this study was performed to control the contamination of Dental Unit Water Line (DUWL) to less than 200 CFU/ml. The purpose of this study was to evaluate the microbiology of DUWL at dental offices and dental faculty of Babol.
Materials and Methods: In this laboratory study, DUWL of dental offices from different areas as well as that of the dental faculty of Babol was microbiologically evaluated. An amount of five ml water from the syringes and high speed hand pieces before and 2 minutes after flushing and drinking water of units and tap water were gathered in three different sterile polyethylene dishes. Then the samples were cultured on the specific media and the number of the bacterial colonies were counted after keeping at 37ºc for 48 hours. The data were analysed by SPSS software and chi-square, Fisher’s exact and Paired t-tests as well as ANOVA were used.
Results: 33.3% of all species samples were positive for presence of bacteria.
Microorganisms isolated were as follow: Staphilococcus aureus, coliform, ecoli, pseudomonas aeroginosa, streptococcus (except β hemolytic group A), klebsiella, coagulase negative staphylococcus and proteus.
The number of the colonies were more than the standard limit. Contamination of the water of hand pieces was reduced after flushing. Contamination of tap water compared to the water of handpieces was less and mean contamination of the samples gathered from the dental offices was higher than those gathered from the dental faculty.
Conclusion: Flushing decreases the contamination of DUWL, but in surgeries and in persons with immunedeficiency, the use of other methods of DUWL control and decontamination is recommended.