بررسي وضعيت بهداشت دهان در دانش آموزان دبيرستاني در نواحي مختلف جغرافيايي شهر مشهد، سال 1380

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اكثر ميكروارگانيزم ها مي توانند از حفره دهان به ديگر قسمت هاي بدن مهاجرت كنند، عدم رعايت بهداشت دهان علاوه بر اين كه مي تواند ايجاد ناراحتي هاي دهان و دندان نمايد باعث ايجاد بسياري از بيماري هاي سيستميك نيز مي شود.
هدف از اين تحقيق بررسي بهداشت دهان در دانش آموزان دبيرستاني، در كل و به تفكيك جنسيت در نواحي مختلف جغرافيايي شهر مشهد بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق مقطعي (Cross sectional)، روش جمع آوري اطلاعات به صورت معاينه مستقيم و با استفاده از فرم اطلاعاتي بود. 906 دانش آموز شامل 490 دانش آموز پسر و 416 دانش آموز دختر، از نواحي هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد در محدوده سني 18-15 سال با روش نمونه گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند و وضعيت بهداشت دهان در آنها مورد بررسي قرار گرفت. جينجيوال ايندكس GI) Loe) و Silness و پلاك ايندكس PI) Silness) و Loe در آنها مورد ارزيابي قرار گرفت و بر طبق ايندكسها بهداشت دهان به چهار دسته طبقه بندي گرديد. شاخص 0 به عنوان بهداشت خوب، شاخص 1 بهداشت متوسط، شاخص 2 بهداشت ضعيف و شاخص 3 به عنوان بهداشت خيلي ضعيف در نظر گرفته شد.
با استفاده از نرم افزار آماري SPSS آماره هاي توصيفي مانند درصد فراواني نسبي در سطوح مختلف بهداشت، به تفكيك جنسيت محاسبه و با استفاده از جداول توافقي و آزمون كي – دو پيرسون (Chi-square) و بكار بردن آماره Likelihood Ratio، تجزيه و تحليل هاي آماري انجام شد.
يافته ها:
1. 4/26% دانش آموزان داراي بهداشت خوب، 5/59% متوسط و 1/17% داراي بهداشت ضعيف بودند و بهداشت، خيلي ضعيف مشاهده نگرديد.
2. وضعيت بهداشت دهان در دختران بهتر از پسران و تفاوت بين آنها معني دار بود(000/0=P-v).
3. دركل دانش آموزان دو متغير نوع بهداشت و نواحي مختلف جغرافيايي به هم وابسته و تفاوت بين آنها معني دار بود. (دركل 000/0=P-v، در دختران
003/0=P-v و در پسران 000/0 =P-v).
4. تفاوت سطح بهداشت دهان بين نواحي با وضعيت اقتصادي اجتماعي بهتر در مقايسه با نواحي با وضعيت اقتصادي – اجتماعي ضعيف تر معني‌دار بود (000/0=P-v).
نتيجه گيري: بهداشت متوسط، بيشترين شيوع و بهداشت ضعيف، كمترين شيوع را دارا بود. وضعيت بهداشت دهان در دختران بهتر از پسران و تفاوت بهداشت دهان در نواحي با شرايط اجتماعي اقتصادي بهتر و ضعيف تر بارز بود. بطور كلي بهداشت دهان و نواحي مختلف جغرافيائي، در پسران و همچنين در دختران به هم وابسته بودند كه اين وابستگي در پسران بيشتر از دختران بود.

A study of oral hygiene in high school students in various geographic districts of the city of Mashhad in 2001
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Most microorganisms can migrate from the oral cavity to other parts of the body. Besides, poor oral hygiene can cause oral and dental problems as well as systemic diseases. The purpose of this study was to evaluate oral hygiene in high school students in total and according to sex in various geographic districts of the city of Mashhad.
Materials and Methods: In this cross sectional study, the data Collecting method was direct observation using informational form. In this study, 906 cases (416 girls and 490 boys) with 15-18 years of age were selected in random cluster sampling. Loe and Silness Gingival index (GI) and Silness and Loe plaque index (PI) were used and oral hygiene status was categorized into four groups as follow:
Score 0: Normal gingiva (Oral hygiene was good)
Score 1: Mild inflammation in gingiva … (Oral hygiene was moderate)
Score 2: Moderate inflammation… (Oral hygiene was poor)
Score 3: Severe inflammation… (Oral hygiene was very poor)
Data were analysed by SPSS software and chi-square test and likelihood ratio statistic were used for statistical analysis.
Results: 1. 26.4% of the students had good oral hygiene, 59.5% had moderate oral hygiene and 17.1% had poor oral hygiene stata. No cases with very poor oral hygiene were observed.
2. Oral hygiene status in girls was better than boys (P-v=0.000)
3. There was a significant relationship between oral hygiene and geographic district (P-v=0.003). This relationship was also significant in girls (P-v=0.003) and boys (P-v=0.000).
4. A significant difference in oral hygiene status was detected between areas with good and poor socio- economic stata (P-v=0.000).
Conclusion: Moderate oral hygiene had the highest rate and poor oral hygiene had the lowest rate. Oral hygiene in girls was better than that of boys and difference in oral hygiene among districts with better socio-economic condition and poor socio-economic condition was significant. Oral hygiene was significantly affected by sex.Oral hygiene was significantly related to various geographic districts in total, and also in boys and girls.