بررسي ميزان شيوع انواع مال اكلوژن هاي دنداني در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان نيشابور، سال تحصيلي 82-1381

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع انواع مال اكلوژن هاي دنداني در شهرستان نيشابور مي‌باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي 469 دانش آموز (215 دختر و 254 پسر) 15-12 ساله از بين 20130 دانش آموز مدارس راهنمايي شهرستان نيشابور بطور تصادفي انتخاب شدند. خصوصيات اكلوژني آنها در پرسش نامه اي كه شامل وضعيت نيمرخ صورت، رابطه مولرها و كانين ها براساس طبقه بندي انگل، اورجت، اوربايت و نوع مال اكلوژن بود ثبت گرديد. براي مقايسه نتايج گروه دختران و پسران از آزمون Chi-square و براي مقايسه نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات از آزمون آماري Z با ضريب اطمينان 95% استفاده شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه : اكلوژن نرمال در 7/13 درصد افراد مورد مطالعه،‌ مال اكلوژن كلاس I در 54 درصد افراد، مال اكلوژن كلاس II گروه يك در 4/16 درصد افراد، مال اكلوژن كلاس II گروه دو در 8/6 درصد افراد و مال اكلوژن كلاس III در 2/9 درصد افراد مورد مطالعه مشاهده شد. بجز اوربايت (كه كاهش اوربايت و اوپن بايت قدامي در پسران بيشتر مشاهده شد) در ساير انواع مال اكلوژن ها بين دختران و پسران تفاوت آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه تنها 7/13 درصد افراد مورد مطالعه اكلوژن نرمال و 3/86 درصد آنها نوعي مال اكلوژن دارند. بنابراين با توجه به شيوع نسبتاً بالاي مال اكلوژن بايد براي پيشگيري و درمانهاي به موقع برنامه ريزي صحيح صورت گيرد.

Evaluation of prevalence of dental malocclusion in students of junior high school students in the city of Neishabour in year 2002-03
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the prevalence of different types of dental malocclusions in the city of Neishabour.
Materials and Methods: In this descriptive- cross sectional study, 469 students (215 girls and 254 boys) with ages ranging from 12 to 15 were randomly selected among 20130 junior high school students in the city of Neishabour. The occlusal characteristics of these students including profile situation, molar and canine relationships on the basis of Angle classification, overjet, overbite, and the type of malocclusion, were recorded on data sheets. To compare the results between boys and girls, chi-square test was used.To compare the results of this study with other studies, Z statistical test was used. A confidence level of 95% was considered in this study.
Results: The results of this study indicated that 13.7% of samples had normal occlusion, while 54% had class I malocclusion, 16.4% had class II Div 1 malocclusion, 6.8% had class II Div 2 malocclusion, and 9.2% demonstrated class III malocclusion. Except in overbite and anterior openbite (which revealed more reduction in boys), there was no significant difference in other types of malocclusions between boys and girls.
Conclusion: Only 13.7% of the sample population had normal occlusion, and the remaining 86.3% had some type of malocclusion. Therefore considering the high prevalence of malocclusion, care should be taken for prevention and ontime treatment schedules.