خارج نمودن دندان در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي: مقايسه ارزش INR با وقوع خونريزي بعد از عمل

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از اين مطالعه، ارزيابي درصد شيوع خونريزي بعد از خارج نمودن ساده دندان در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي بدون قطع اين داروها در حين درمان دندانپزشكي و آناليز درصد شيوع خونريزي بر اساس استفاده از اندازه INR مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق مقطعي (cross section) و روش جمع آوري اطلاعات مشاهده اي (بصورت معاينه مستقيم) تعداد 362 بيمار تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي و بدون قطع داروهاي ضد انعقادي تحت خارج نمودن ساده دندانها قرار گرفته و در مجموع 703 دندان آنها خارج گرديد. براي تمام بيماران در روز عمل، (INR (International Normalization Ratio اندازه گيري شده و بر اساس آن بيماران را در 3 گروه دسته بندي نموديم. در گروه اول بيماران داراي INR بين 49/2 – 5/1، در گروه دوم بيماران داراي INR بين 49/3 – 5/2 و درگروه سوم بيماران داراي INR بيشتر از 5/3 قرار داده شده اند. براي تمام بيماران عمل كشيدن ساده دندانها توسط دو جراح انجام و بعد از عمل در صورت نياز با استفاده از مواد هموستاتيك موضعي (ژلفوم) و بخيه ، خونريزي كنترل گرديد.
بررسي، تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماري 11.5SPSS و در بررسي آماري آزمون Wilcoxon و Mann-Whitney-U استفاده گرديده است.
يافته ها: در مجموع 362 بيمار تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي، در 30 مورد با خونريزي پس از عمل مواجه بوده : درگروه اول 11 مورد
(43/7 %)، در گروه دوم 10 مورد (62/8%) و در گروه سوم 9 مورد (18/9%) خونريزي پس از عمل داشتند.
نتيجه گيري: درصد شيوع خونريزي در گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان نمي دهد و بدين ترتيب خارج نمودن ساده دندان در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقادي خوراكي نيازي به انجام تغييراتي در زمينه كاهش دوز يا قطع داروهاي ضد انعقادي نداشته، و خارج نمودن ساده دندانها در اين بيماران ميسر و خونريزي هاي موضعي تنها با كاربرد مواد هموستاتيك موضعي و بخيه نمودن لبه هاي حفره بخوبي قابل كنترل مي باشد.

Dental extractions in patients maintained on oral anticoagulant therapy: Comparison of international normalized ratio (INR) value with occurrence of postoperative bleeding
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the incidence of postoperative bleeding in patients treated with oral anticoagulant medication undergone dental extraction without interruption of medication and to compare the incidence of postoperative bleeding with International Normalized Ratio (INR) value.
Materials and Methods: This study was a cross sectional study and the data collecting method was direct observation. A total of 362 patients undergone 703 dental extractions without interruption of oral anticoagulant medication were studied. For all patients INR value was measured on the day of surgery and based on INR value, the patients were divided into three groups: Group I with INR of 1.5-2.49, Group2 with INR of 2.5-3.49, and Group 3 with INR of > 3.5. Dental extraction was carried out by two surgeon and if necessary, local hemostatic agents were applied (gelfoam and multiple silk sutures).
The data were analyzed using SPSS 11.5 statistical software (Willcoxan and Mann-Whitney tests).
Results: Of the 360 patients undergone oral anticoagulant medication, in 30 patients postoperative bleeding occurred.
11 patients (7.43%) in group one, 10 patients (8.62%) in group two and 9 patients (9.18%) in group three, developed postoperative bleeding.
Conclusion: The incidence of postoperative bleeding was not significantly different in three groups. Thus simple dental extractions can be performed without modification of oral anticoagulant therapy. Local hemostasis using gelfoam and sutures would be sufficient to control postoperative bleeding.