ارزيابي كلينيكي اثرات دنداني و اسكلتي مايوفانكشنال تانگ گارد در درمان كودكان مبتلا به كمبود رشد ماگزيلا

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 30 - شماره 2-1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با در نظر گرفتن تأثير فانكشنال ماتريكس برروي شكل گيري فكين و دندان ها بايد قبول كرد نيروهاي فانكشنال مي توانند باعث تغيير موقعيت دندان ها و تشكيل استخوان گردند.
هدف از اين تحقيق، مطالعه اثرات اسكلتال و دنتال دستگاه مايو فانكشنال تانگ گارد در كودكان مبتلا به كلاس III اسكلتال داراي كاهش رشد ماگزيلا بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي – آينده نگر، سفالوگرام هاي جانبي قبل و بعد از درمان 23 بيمار (11 پسر و 12 دختر) با ميانگين سني 77/8 سال كه در بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي مشهد توسط دستگاه مايو فانكشنال تانگ گارد تحت درمان قرارگرفتند، ترسيم و آناليز شد. متوسط دوره درمان در بيماران حدود 6 ماه بود. اختلاف قبل و بعد از درمان با نرم افزار آماري (SPSS (paired T-test مقايسه شد.
يافته ها: با مقايسه سفالوگرام هاي جانبي قبل و بعد از درمان نتايج بصورت زير مشاهده شد:
- افزايش معني دار حركت قدامي ماگزيلا بصورت افزايش زواياي SNA (با ميانگين 1 درجه) و ANB (با ميانگين 96/0 درجه) و حركت قدامي نقطه A در آناليزWits ديده شد (001/0=P).
- نسبت طول ماگزيلا به طول منديبل (طبق نظريه A.M. Schwarz) افزايش نشان داد(001/0=P).
- دندان هاي انسيزور ماگزيلا به سمت جلو حركت كردند.
- دندان هاي انسيزور منديبل به خلف حركت كرده، به عبارت ديگر كاهش زاويه IMPA ديده شد (05/0>P).
- تحدب نيم رخ افزايش پيدا كرده و نيم رخ بافت نرم و ناحيه لب بالا بهتر شد.
نتيجه گيري: نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه استفاده از دستگاه مايوفانكشنال تانگ گارد در افرادي كه در ابتدا داراي نقصان رشدي ماگزيلا در جهت قدامي خلفي و عمودي هستند، مناسب مي باشد.

Clinical evaluation of dentoskeletal changes following tongue guard therapy in children with maxillary deficiency
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Considering the influence of functional matrix on the morphogenesis of jaws and teeth, it is essential to accept that functional forces will cause a change in tooth position and bone formation.
The purpose of this research was to study the dental and skeletal effects of maxillary protraction following the use of tongue guard myofunctional appliance in children with class III malocclusion with maxillary deficiency.
Materials & Methods: Pretreatment and posttreatment lateral cephalograms from 23 patients (11 male and 12 female) with mean age of 8.77 years treated by tongue guard myofunctional appliance in orthodontics clinic of Mashhad Dental School were traced and analyzed. Average treatment time was 6 months. Differences between before treatment (BT) and after treatment (AT) values were analyzed using SPSS statistical software (paired T.test).
Results: The results were as follow:
1. A highly significant anterior movement of maxilla occurred with increases in SNA(with mean=1 degree) and ANB (with mean=0.96 degree) angles and anterior movement of A point in Wits analysis (P=0.001).
2. Maxilla/Mandible ratio (according to A.M. Schwarz) increased (P=0.001).
3. The maxillary incisors moved in anterior direction.
4. The mandibular incisors moved posteriorly. In other words, IMPA decreased (P<0.05).
5. Profile convexity increased and Soft tissue profile and upper lip area improved.
Conclusion: The results of this study indicates that use of tongue guard myofunctional appliance is appropriate for patients initially presenting with anteroposterior and vertical maxillary deficiency.