مقايسه مايعات هيپرتونيك و هيپرانكوتيك در احياي شوك هموراژيك كنترل شده: مطالعه تجربي بر روي مدل هاي حيواني با فشارخون طبيعي و فشارخون بالا

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 6 - شماره 3

Resuscitation of controlled hemorrhagic shock in hypertensive and normotensive rat models: The effects of hypertonic-hyperoncotic solutions
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction. Recently there has been increased hypertonic and hypertonic-hyperoncotic solutions for the initial resuscitation of hemorrhagic shock. Since compensatory mechanisms during hemorrhagic shock in hypertensive patients is different from normotensives, the objectives of this project was studing the therapeutic effects of these solutions on resuscitation of controlled hemorrhagic shock in hypertensive and normotensive rats.
Methods. 39 rats were randomized in two groups: control and hypertensive groups. To obtain hypertensive animals, the rats received desoxycorticosterone acetate (DOCA) [10 mg/kg, twice/week] 3 weeks before the experiment. Then all rats were anesthetized and were subjected to hemorrhage until mean blood pressure was reached to 40-50 mmHg and maintained for 30 minutes. Then animals resuscitated in each group with either:
1) Hypertonic (HT) or 4 cc/kg 5 percent NaCI. 2) Large volume isotonic (LV) or 22 cc/kg normal saline. 3) Hypertonic Hyperoncotic (HTIHOC) or 4 cc/kg 20 percent NaCI and 20 percent serum albumin; 3: 1v/v. 4) Small volume isotonic (SV) or 4cc/kg normal saline. All animals were monitored 1 hour after infusion.
Blood pressure, electrolyte and osmolality was measured in each subgroup and group after resuscitation. Finally all animals were sacrified and brain water content was measured. Results. Before hemorrhage, systolic and mean arterial blood pressure (MAP) in hypertensive rats (149.5±3.80, 119.44±3.23 mmHg) were significantly higher than normotensive rats (131. 70±4.14, 108.11±3.31 mmHg) (P