بررسي كيفيت و كميت مراقبت هاي دوران بارداري مادران در شبكه بهداشتي شهرستان تبريز در سال 1375

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نظر به اهميتي كه تولد نوزادان كم وزن (وزن كمتر از 2500 گرم) در بيشتر كشورها دارد و علتي براي مرگ و ميرنوزادان به شمار مي آيد، توجه به مراقبتهاي دوران بارداري از نظر كميت و كيفيت مي تواند راهي براي پيشگيري از وزنهاي كم هنگام تولد و كاهش خطرات حاصل از آن باشد. بدين منظور در پاييز 1375 پرونده بارداري 1190 مادر و نوزاد از 10 مركز بهداشتي-درماني شهر تبريز مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين افزايش وزن مادران طي بارداري 3.5+/-7.66 كيلوگرم و زمان اولين مراجعه مادران باردار جهت شروع مراقبت حدود 4 ماهگي بوده است. از كل مادران مورد مطالعه 26.7 درصد مراقبت منظم و 18 درصد مراقبت نامنظم داشته و 55.3 درصد نيز تحت مراقبت قرار نگرفته اند. كه بيشترين نسبت نوزادان كم وزن از مادراني بوده است كه طي بارداري هيچگونه مراقبتي نداشته اند(P<0.012). همچنين بين سطح تحصيلات مادران و نوع مراقبت بارداري وابستگي معنادار معكوس ديده شد (P<0.00001).
يافته هاي مطالعه حاكي از آن است كه تعداد زيادي از مادران طي دوران بارداري هيچگونه مراقبتي دريافت نكرده اند و يا مراقبت آنها به صورت نامنظم بوده است. لذا پيشنهاد مي شود براي مشخص شدن علل عدم مراقبت و مراقبت نامنظم مادران طي دوران بارداري و آثار زيانبار آن در روي سلامتي مادر و نوزاد تحقيقات بيشتري صورت گيرد.

Investigating the quality and adequacy of the prenatal care in Tabriz health centers in 1375
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال