نقش گونه هاي فعال اكسيژن دار در عوارض ديررس چشمي گاز خردل

مجله طب نظامي

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بخشي از عوارض گاز خردل مربوط به عوارض ديررس آن مي ‌ باشد كه در اين ميان عوارض چشمي كه تا حد نابينا ي ي نيز امكان پيشرفت دارد، از اهميت ويژه ‌ اي برخوردار است. عوارض شديد بيشتر مربوط به تماس با مقادير زياد گاز خردل مي ‌ باشد و در 5/0 درصد بيماران ديده مي ‌ شود ولي مشكلاتي نظير خشكي چشم از شيوع بالا ي ي در مصدومين برخوردار است. با توجه به امكان درگير بودن سيستم اكسيدان/ آنتي ‌ اكسيدان در اين موارد ؛ لذا هدف در اين تحقيق آن است كه پراكسيد هيدروژن را به ‌ عنوان يكي از مهم ‌ ترين مولدهاي راديكال هيدروكسيل در چشم و نيز وضعيت دفاعي سرم و اشك در مقابل مهم ‌ ترين اكسيدان چشمي ، راديكال ‌ هاي سوپراكسيد و قوي ‌ ترين راديكال چشمي و راديكال هيدروكسيل را ارزيابي نما يد.
مواد و روش‌ها: غلظت پراكسيد هيدروژن به روش Wolff توسط متد FOX1 در اشك و سرم، قدرت حذف راديكال هيدروكسيل به روش Halliwell در نمونه ‌ هاي سرم و قدرت حذف راديكال سوپراكسيد به روش Rook در نمونه ‌ هاي اشك و سرم بيماران نسبت به گروه شاهد نرمال بررسي و با آزمون آماري student t-test بين دو گروه مقايسه شد.
نتايج: تفاوت معني ‌ دار در سطح پراكسيد هيدروژن سرم بين گروه بيمار و شاهد ديده شد ( 001/0>P value ) در حالي ‌ كه قدرت دفاعي در مقابل راديكال ‌ ها افزايش نيافته بود.
بحث : بر اساس نتايج، اين احتمال مطرح مي ‌ شود كه به دليل ساير عوارض ديررس مصدومين نظير عوارض ريوي ‌ ، پراكسيد هيدروژن از محلي غير از چشم در خون آزاد مي ‌ شود كه همين اضافه توليد، در حالي ‌ كه قدرت دفاعي در مقابل راديكال ‌ ها يي مثل راديكال سوپراكسيد و هيدروكسيل افزايش نيافته است، مي ‌ تواند در بروز عوارضي نظير خشكي چشم و بيماري ‌ هاي قرنيه ‌ اي مؤ ثر باشد.

The role of reactive Oxygen species in delayed ophthalmic disorders of Sulfur Mustard
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Delayed ophthalmic disorders of mustard gas which may lead to blindness are important complications. In only 0.5 percent of cases, severe disorders result from high doses of mustard, but problems such as the dry eye are prevalent. In order to study the involvement of the oxidant/antioxidant systems in the pathophysiology of such complications, this research analyzed hydrogen peroxide, the main inducer of hydroxyl radical in the eye; and defensive properties both against the most important ocular oxidant, i.e. superoxide radical, and against the most potent ophthalmic radical, namely hydroxyl radical, in the serum and tear of patients.
Materials and Methods: Hydrogen peroxide was determined in tear and serum by the FOX1 method as expounded by Wolff. The Halliwell method and Rook method were employed in order to estimate hydroxyl radical scavengering properties of serum and superoxide radical scavengering of tear and serum, respectively.
Results: A significant difference between hydrogen peroxide values in the serum of the cases and controls (P value < 0.001) was observed. There were no other significant difference in other measurements.
Discussion: A hypothesis can be induced from the results: Because of the other delayed disorders of mustard injury, such as the pulmonary complications, hydrogen peroxide is released in the blood from different sources. But protection against important free radicals such as superoxide and hydroxyl radicals does not increase. Therefore, problems such as the dry eye and keratopathies occur.

قیمت : 20,000 ريال