ارزيابي گذشته نگر يك تا شش سال كاربرد ايمپلنت هاي دنداني ITI با استفاده از معيارهاي كلينيكي و راديوگرافيك

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 15 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در دو دهه گذشته، جايگزيني دندانهاي از دست رفته با استفاده از پروتزهاي حمايت شونده به وسيله ايمپلنت هاي دنداني به روشي تبديل شده كه توسط جامعه علمي جهت درمان بيماران با بي دنداني كامل و پارسيل پذيرفته شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي گذشته نگر كاربرد 502 ايمپلنت دنداني ITI در درمان بيماران با بي دنداني كامل و پارسيل در دو مركز خصوصي با استفاده از متغيرهاي كلينيكي و راديوگرافي مي باشد. به همين منظور تعداد صد و چهل بيمار با 502 ايمپلنت دنداني ITI بين سالهاي 1373 تا 1379 در دو مركز خصوصي تحت بررسي و درمان قرار گرفتند. ضمنا بيماراني انتخاب شدند كه حداقل يكسال و حداكثر شش سال از زمان قرارگيري پروتز بر روي ايمپلنت هاي دنداني آنها گذشته و همكاري لازم را دارا بودند. در تحليل نتايج بين نوع ايمپلنت و ميزان تخريب استخوان و نيز بين وجود يا عدم وجود BOP و ميزان تخريب استخوان رابطه معني داري ملاحظه شد. از مجموع 502 ايمپلنت قرار گرفته تعداد شش ايمپلنت (2.8%) در فك بالا و چهار ايمپلنت (1.4%) در فك پايين از دست رفتند. ميزان موفقيت جمعي برابر با 98% بود. اين ميزان در فك بالا با 212 ايمپلنت برابر 97.2% و در فك پايين با دويست و نود ايمپلنت برابر 98.6% محاسبه گرديد. ميانگين تخريب استخوان در طي شش سال براي 492 ايمپلنت باقيمانده به ميزان 0.39±0.93 ميلي متر و متوسط عمق پاكت در اطراف ايمپلنت ها برابر با 1.99 ميلي متر تعيين گرديد. نتايج حاصل نشان داد كه ايمپلنت هاي دنداني ITI با ميزان موفقيت بيش از 97% مي توانند به عنوان يك روش درماني مطلوب در بيماران با بي دنداني كامل و پارسيل مورد استفاده قرار گيرند.

A retrospective evaluation on one to six years ITI dental implants application based on clinical and radiographic parameters
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In the past two decades, replacement of the missing teeth with implant borne prosthesis has become a treatment modality, accepted by the scientific community for fully and partially edentulous patients. The aim of the present study is to evaluate retrospectively, 502 ITI dental implants application, in partial and complete edentulous patients, treated in two private centers, based on clinical and radiographic parameters. One hundred and forty patients, with 502 ITI dental implants, who were treated from 1994 to 2000 in two private centers, were investigated. For such patients, a minimum of one year and a maximum of six years were passed since prosthesis placement over implants, so they were cooperative subjects. There was a significant relation between implant type and bone loss, so was between the presence and absence of BOP and the rate of bone loss. From totally 502 implants, 6 implants (28%) and 4 implants (1.4%) were lost, in maxilla and mandible, respectively. The total success rate was 98%. This rate, in maxilla with 212 implants was 97.2% and in mandible with 90 implants was 98.6%. The mean value of bone loss (RBL) and periodontal pocket depth (PPD) during 6 years, for the remaining 492 implants were 0.93±0.39 mm and 1.99mm, respectively. The results showed that ITI dental implants, with a success rate of more than 97%, can be used as a desirable treatment choice in partial and complete edentulous patients.

قیمت : 20,000 ريال