بررسي ارزش رنگ آميزي (Phosphotungstic Acid Haematoxylin (PTAH در تشخيص افتراقي تومورهاي غدد بزاقي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 15 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تشخيص افتراقي بين پلئومورفيك آدنوما به عنوان شايعترين نئوپلاسم غده بزاقي از نظر تغييرات ريزبيني با دو نئوپلاسم شايع ديگر غدد بزاقي، آدنوئيد سيستيك كارسينوما و موكواپيدرموئيد كارسينوما دشوار و پيچيده مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه شدت رنگ پذيري بين پلئومورفيك آدنوما، آدنوئيد سيستيك كارسينوما و موكواپيدرموئيد كارسينوما در رنگ آميزي با PTAH و H&E و نيز ارتباط بين شدت رنگ پذيري با PTAH و درجه بدخيمي در موكواپيدرموئيد كارسينوما انجام شد. هفتاد و دو نمونه پارافينه شامل 24 مورد پلئومورفيك آدنوما، 24 مورد آدنوئيد سيستيك كارسينوما و 24 مورد موكواپيدرموئيد كارسينوما انتخاب و برشها با PTAH رنگ آميزي گرديدند. شدت رنگ پذيري به طور كلي و شدت رنگ پذيري هسته و سيتوپلاسم سلولهاي تومورال تعيين و با نتايج حاصل از روش رنگ آميزي H&E مقايسه گرديد. در تحليل نتايج، از آزمونهاي Kruskal-Wallis و Wilcoxon signed ranks استفاده شد. مدل Logistic براي بدست آوردن نسبت احتمال خوش خيم يا بدخيم بودن تومور با استفاده از شدت رنگ پذيري هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و سن بيمار ارائه شد. در اين مطالعه، بين شدت رنگ پذيري هسته سلول هاي تومورال در پلئومورفيك آدنوما و نيز بين شدت رنگ پذيري در سيتوپلاسم سلولهاي تومورال در آدنوئيد سيستيك كارسينوما در دو روش رنگ آميزي، تفاوت معني داري مشاهده گرديد، اما در ساير موارد ارتباطي ديده نشد. از طرف ديگر، بين شدت رنگ پذيري كلي، هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و نوع تومور ارتباط آماري معني داري بدست آمد. بين درجه بدخيمي موكواپيدرموئيد كارسينوما و شدت رنگ پذيري كلي، شدت در هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال ارتباطي ملاحظه نشد. در مدل Logistic ارائه شده معلوم شد ارتباط مستقيمي بين بدخيم بودن تومور با سن بيمار و شدت رنگ پذيري هسته سلول هاي تومورال وجود دارد ولي شدت رنگ پذيري سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و بدخيم بودن تومور با هم نسبت معكوس داشتند. يافته ها نشان داد كه اين دو روش رنگ آميزي نتايج تقريبا مشابهي دارند ولي PTAH در تشخيص افتراقي ضايعات مورد نظر موثر و مفيد مي باشد.

An evaluation on the importance of Phosphotungstic Acid Haematoxylin (PTAH) staining in differential diagnosis of salivary gland neoplasms
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The differential diagnosis between pleomorphic adenoma, the most common salivary gland neoplasm, microscopically, and two other common salivary gland neoplasms, meaning adenoid cystic carcinoma and mucoepidermoid carcinoma, is difficult. The purpose of this study was to determine the differences between pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma and mucoepidermoid carcinoma regarding the staining intensity with PTAH and H&E and also to investigate the relationship between staining intensity with PTAH and malignancy grade in mucoepidermoid carcinoma. 72 paraffin embedded samples including 24 pleomorphic adenoma, 24 adenoid cystic carcinoma and 24 mucoepidermoid carcinoma were selected and stained with PTAH. The staining intensity in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells were evaluated and compared with H&E staining, statistically. The results were analyzed by Kruskal-Wallis, and Wilcoxon signed ranks tests (P<0.05). The logistic model was presented to predict the degree of malignancies through the assessment of nucleus and cytoplasm staining intensity in tumoral cells, and the patient's age. In this study, a statistically significant relationship was observed between staining intensity by PTAH and H&E in nucleus of tumoral cells in pleomorphic adenoma. Moreover, statistically significant relation between staining intensity by PTAH and H&E in cytoplasm of tumoral cells in adenoid cystic carcinoma was found. But there was no relation in other cases. On the other hand, a statistically significant relation between intensity of staining in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells and the type of tumor was found. No relation was obtained between malignancy grade of mucoepidermoid carcinoma and staining intensity in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells. The presented logistic model indicated a direct relation between tumor malignancy with patient's age and staining intensity in nucleus of tumoral cells, but a reverse relation was found between cytoplasm staining intensity in tumoral cells and tumor malignancy. Our findings show that PTAH and H&E staining methods, lead to similar results, however, PTAH staining is a reliable method in differential diagnosis of such salivary gland tumors.

قیمت : 20,000 ريال