گزارش مورد: شكسته شدن فرز يكي از عوارض شغلي دندانپزشكان

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

شاغلين حرفه دندانپزشكي در تماس مداوم با وسايل مختلف در اندازه هاي متفاوت، تيز، داغ، محرك، دوار مي باشند. فرز گيت گليدن (Gate Glidden) كه براي آماده سازي داخل كانال يا تخليه گوتاي داخل كانال به كار مي رود، از جمله اين وسايل است. در اين مقاله شكسته شدن بسيار نادر يك نمونه آن و باقي ماندن Shaft آن در ساعد دندانپزشك و عدم تشخيص به موقع آن گزارش مي گردد.

The fractured Bur, one of the occupational injuries in dentistry: Case report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Dentists and dental professional are constantly in contact with round, sharp, hot, and rotating instruments such as burs, scalpel blades, files, etc., in daily practice. Gate Glidden is one of the mentioned instruments used for removing gutta percha from root canal-treated teeth. In this article, a rare case of penetration of a fractured Gate Gildden bur into a dentist’s elbow is repored and precaution instructions are discussed.

قیمت : 20,000 ريال