بررسي ميزان وقوع عفونت پس از ترميم زود هنگام زخم هاي صورت ناشي از پرتابه هاي شتابدار

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد زخمها در ناحيه صورت در اين مقاله سعي شده كه ضمن بررسي مختصات كلي زخمها و صدمات وارده بر نسج نرم، درمان زخمها و ارگانها و قسمتهاي مختلف آناتوميك فك و صورت جداگانه توضيح داده شود. در پايان نتيجه يك مطالعه در خصوص بستن زود هنگام زخمهاي انفجاري (Evulsive) ناشي از پرتابه هاي شتابدار بر روي 28 بيمار اعم از بازشدگي و عفونت زخمها به عنوان دو عارضه مهم پس از درمان زخمها مورد بررسي قرار گرفته است. نوع اعمال انجام شده و ضايعات ايجاد شده نيز به تفكيك بيان شده است. ميانه سني بيماران 18 سال بود و 15-7 روز پس از عمل جراحي يكسان، استاندارد زخمهاي انفجاري مورد پيگيري قرار گرفتند. همه زخمها طي 48-24 ساعت پس از وقوع تحت عمل قرار گرفتند. در 24 بيمار زخمها به طور اوليه ترميم و بهبود پيدا كردند. در 4 مورد عفونت باكتريال و بازشدگي زخم اتفاق افتاد. اين مطالعه نشان داد كه با بستن زود هنگام زخمهاي صورت به دليل خونرساني كافي اين ناحيه ميزان عفونت و بازشدگي زخمها به حداقل مي رسد.

كلمات كليدي: زخم ، عفونت ، بازشدگي
The incidence of infection after early clossure of evulsive facial wounds
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The aim of this study was to evaluate the incidence of postoperative wound dehiscence and infection after early closure of evulsive facial wounds. This treatment was conducted on 28 male patients with evulsive facial wounds. The formation of these evulsive wounds was due to the rupture of temporary cavitation caused by high and extra high velocity missiles. All patients with average age of 18 years old were treated 24-48 hrs after accidents at base hospitals (1988-1990). Primary healing was achieved in 24 subjects from 7 to 15 days after the standard operation. Wound dehiscences and bacterial infections were observed in 4 subjects. The conclusion can be made from the results is that the early closure or evulsive facial wounds may reduce the rate of wound dehiscence and infection because of high vascularity in this area.

قیمت : 20,000 ريال