بررسي موقعيت استخوان لامي (هايوئيد) در بيماران كلاس II ،I و III اسكلتال

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين پژوهش، موقعيت استخوان لامي در سه گروه بيمار با تيپهاي اسكلتال كلاس II و I و III البته با مشكل فك پايين با هم مقايسه شدند. نمونه ها شامل راديوگرافي هاي سفالومتري لترال مربوط به 77 بيمار بود كه 26 عدد در گروه كلاس I (چهارده دختر و 12 پسر)، 25 عدد در گروه كلاس II (سيزده دختر و 12 پسر) و 26 عدد در گروه كلاس III (سيزده پسر و 13 دختر) قرار گرفتند. تعداد 13 متغير براي ارزيابي موقعيت استخوان لامي نسبت به جمجمه و همچنين مهره هاي گردني انتخاب شد و بر روي Tracing تمامي بيماران اندازه گيري و ثبت گرديد؛ سپس ميانگين اين متغيرها در سه گروه بطور كلي، در دو جنس بطور كلي، در هر گروه بين دو جنس و در هر جنس بين سه گروه مورد مقايسه قرار گرفت و اين چنين نتيجه گيري شد كه استخوان مذكور در گروه كلاس III، موقعيت قدامي تري نسبت به دو گروه ديگر دارد؛ همچنين در گروه كلاس II، اين استخوان نسبت به دو گروه ديگر در موقعيت فوقاني تري قرار دارد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رشد و نمو استخوان فك پايين مي تواند از ساختمانهاي اطراف (مثل عضلات متصل به آن) تاثير پذيرد و اين حتمال وجود دارد كه با تغيير در تعادل اين ساختمانها بتوان در ميزان و جهت رشد آن مداخله نمود.

The position of hyoid bone in skeletal class I, II and III patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this investigation, the position of hyoid bone was compared in three skeletal groups of class I, II and III. The study was based on evaluating 77 lateral cephalometric radiographs, 40 girls and 37 boys, which were divided into 3 groups. Group 1, 2, and 3 consist of 26, 25, and 26 radiographs. 19 cephalometric landmarks and 10 planes were used in order to tracing the radiographs. In all patients, 9 skeletal and 4 cervical vertebrae parameters were measured to determine the hyoid bone. These parameters were compared between three skeletal groups regardless of sex and then, in another statistical analysis, parameters were compared based on patients sex. Statistical analysis showed that in class III patients, the hyoid bone was positioned more anteriorly than two other groups. Also in this group, the hyoid bone had less inclination and it was more horizontal in relation to mandibular plane. In skeletal class II patients this bone was positioned more superiorly than two other groups. Due to these findings it can be concluded that perimandibular muscles and bones could affect the growth of mandible. In addition, comparison of the parameters between two sexes revealed that the hyoid bone was positioned more anteriorly and inferiorly in boys. Also it was shown that in the girls, the position of hyoid bone was closer to the position of this bone in skeletal class I patients.

قیمت : 20,000 ريال