گزارش يك مورد بازسازي منديبول با فلپ استئوميوكوتانئوس پكتورال ماژور

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 15 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

حذف قسمتي از قدام و طرفي كف دهان به همراه فك باعث ايجاد مشكل در فعاليت و ظاهر بيمار مي گردد. در دهه هاي اخير جراحان ترميمي توانسته اند با استفاده از فلپ هاي آزاد حاوي استخوان رگ دار (VBCFFs) يا فلپ هاي استئوميوكوتانئوس اين مشكلات را برطرف سازند. بيمار ما يك خانم 70 ساله بود كه با SCC ريج آلوئولار T4 مراجعه نموده بود. ما در يك مرحله قسمتي از فك و قدام و طرفي كف دهان را حذف نموده و در همان موقع منديبول را با استفاده از فلپ استئوميوكوتانئوس بازسازي نموديم. بعد از حذف تومور ناتواني كم، ظاهر مقبول و مكالمه و بلع طبيعي براي بيمار وجود داشت.

Mandibular reconstruction with Pectoralis Major osteomyocutaneus flap, a report of one case
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Composite resection of the anterior and lateral floor of mouth and jaw produces devastating functional and cosmetic morbidity for a patient. In recent decades plastic reconstructive surgeons could resolve these problems using vascularized bone-containing free flaps (VBCFFs) or osteomyocutaneus flaps. Our patient was a 70-year-old woman who had a T4 alveolar ridge SCC. In one stage we resected a segment of mandible and we reconstructed it with pectoralis major osteomyocutaneus flap. After tumor resection there was minimal morbidity, good shape and improved speech and swallowing.