بررسي مدت استفاده از شير مادر در شيرخواران شهرستان كبودر آهنگ استان همدان در سال 1374

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 6 - شماره 13

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين مطالعه با هدف تعيين رابطه طول مدت شيردهي با عواملي نظير سن مادر، ميزان سواد او و تعداد فرزندان خانواده در سال 1374 در شهرستان كبودر آهنگ انجام پذيرفت. از بين مادران ساكن در شهرستان كبودر آهنگ كه حداقل داراي يك فرزند با سن 24 ماه بودند، نمونه اي تصادفي به حجم 384 نفر با تفكيك 196 نفر مادر روستايي و 188 نفر مادر شهري انتخاب گرديد. اطلاعات اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به طريق مصاحبه حضوري جمع آوري شد و با آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه 55% از واحدهاي مورد پژوهش (مادران) كودكان خود را بيش از 12 ماه با شير مادر تغذيه نموده اند. نتيجه نهايي مويد اين نكات بود كه سواد، سن و محل سكونت مادران از عواملي است كه در طول مدت شيردهي كودكان تاثير مثبت دارد.

The study of duration of breast-feeding by mothers dwelling in Kabudarahang district, Hamadan province, 1995
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

384 mothers out of the mothers dwelling in Kabudarahang district and Nozheh Airforce Station who had, at last, one infant under 24 months of age were selected in the study. Of these, 196 cases were from urban and 188 cases from rural regions. The results showed that 55% of the mothers had breast-fed their infants for more than 12 months. Statistical evaluations showed that the duration of breast-feeding tend to be associated with mother’s background characteristics such as education, age and their living in rural or urban regions.

قیمت : 20,000 ريال