بررسي تاثير TENS با فركانس هاي مختلف در كاهش درد بعد از اعمال جراحي شكم

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 4 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين پژوهش، از نوع نيمه تجربي و هدف آن مقايسه تاثير فركانس هاي مختلف TENS شامل (5، 20 و 80 هرتز) در كاهش درد بعد از اعمال جراحي بود. واحدهاي مورد پژوهش در سه گروه مساوي و با ويژگي هاي تقريبا يكسان (در هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. براي افراد هر سه گروه بعد از به هوش آمدن، در 48 ساعت اول بعد از عمل سه بار از دستگاه TENS استفاده شد. تنها تفاوت در سه گروه، ميزان فركانس دستگاه بود، (گروه A فركانس 5 هرتز، گروه B فركانس 80 هرتز، گروه C فركانس 20 هرتز). نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه فركانس بالا (80 هرتز) بيشترين تاثير را در كاهش درد داشته است. آناليز واريانس اطلاعات سه گروه اين موضوع را با احتمال بيش از 95 درصد (P<0.05) تاييد كرد. ميانگين كاهش درد در اولين بار استفاده از دستگاه در سه گروه به شرح زير بود. گروه B (فركانس 80 هرتز) 1.8، گروه A (فركانس 5 هرتز) 1.7 و گروه C (فركانس 20 هرتز) 1.37. همچنين ميانگين مصرف داروهاي مسكن بعد از عمل در سه گروه با هم مقايسه گرديد كه ميانگين مصرف داروي مسكن در گروه B (فركانس 80 هرتز) به مراتب كمتر از دو گروه ديگر گزارش شد. ميانگين مصرف داروي مسكن در گروه B سه دهم (0.3)، در گروه A هشت دهم (0.8) و در گروه C هفتاد و هفت صدم (0.77) بود. آزمون آناليز واريانس تفاوت معني دار در مصرف داروي مسكن در سه گروه را تاييد نمود، (P<0.05). نتايج پژوهش نشان داد كه فركانس بالا (80 هرتز) بيشترين تاثير و فركانس متوسط (20 هرتز) كمترين تاثير را در كاهش درد بيماران داشته است. لذا توصيه مي گردد جهت كاهش درد بعد از اعمال جراحي از فركانس هاي بالا (80 هرتز) استفاده شود.

The effect of TENS with different frequencies
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The purpose of this quasi experimental research was to study the effect of transcutaneous electrical nerve stimulate (TENS) with different frequencies in postoperative pain, in 90 patients undergoing abdominal surgery. 30 patients received TENS with 5HZ (Group A), 30 patients received TENS with 80HZ (Group B) and 30 patients received TENS with 20HZ (Group C). Pain relief in group B (High frequency) was significant compared to other groups (P<0.05). Group B required less doses of analgesics unlike other groups (P<0.05). The data suggest that TENS with high frequency (80HZ) minimize the postoperative pain in patient with abdominal surgery.

قیمت : 20,000 ريال