بررسي ارزش تشخيصي آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA) در توده هاي سروگردن

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 12 - شماره 26

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف اين مطالعه بررسي ارزش تشخيصي FNA در توده هاي سروگردن (به استثناي غده تيروئيد) بود. به اين منظور بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوش و گلو و بيني بيمارستان آيت الله طالقاني از تاريخ فروردين ماه 1370 لغايت اسفند ماه 1374 مورد بررسي قرار گرفتند. در طي اين مدت در 102 بيمار با توده هاي سر و گردن FNA انجام شد. براي تعيين ارزش تشخيصي FNA در 50 مورد از اين بيماران بيوپسي باز انجام شد كه 27 نفر مرد و 23 نفر زن بودند. محدوده سني بيماران 80-2 سال با متوسط سن 17.7±36.3 سال بود. گزارش پاتولوژيست براي FNA به يكي از فرم هاي: ضايعات خوش خيم، بدخيم، مشكوك به بدخيمي و غيرقابل تشخيص و براي نمونه هاي بيوپسي باز به يكي از دو فرم ضايعه خوش و بدخيم دسته بندي گرديد سپس نتايج FNA و بيوپسي باز براي هر بيمار با هم مقايسه شد. مقايسه نتايج FNA و بيوپسي باز نشان داد كه از 27 مورد ضايعه خوش خيم در FNA، بيست و شش مورد آن را گزارش پاتولوژي بيوپسي باز مطابقت داشت (منفي واقعي) و تنها يك مورد بدخيم گزارش شد (منفي كاذب). از 3 مورد ضايعه بدخيم گزارش شده در FNA همگي در بيوپسي باز بدخيم گزارش شد (مثبت واقعي). از 11 مورد ضايعه مشكوك به بدخيمي در FNA، در بيوپسي باز 8 مورد بدخيم (مثبت واقعي) و 3 مورد خوش خيم (مثبت كاذب) گزارش شد. از 9 مورد غيرقابل تشخيص در FNA در بيوپسي باز 6 مورد خوش خيم (منفي واقعي) و 3 مورد بدخيم (مثبت كاذب) گزارش شد. در اين مطالعه Specificity برابر با 91.4% و Sensitivity برابر با 73.3% و total accuracy برابر با 86% بدست آمد. در بيماراني كه FNA انجام شد هيچگونه عارضه مشاهده نشد.

Assessment of diagnostic evaluation of FNA in head and neck tumors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

To assess diagnostic evaluation of FNA in head and neck tumors an analytic, prospective study was done in 50 patients from 2-80 years of age. FNA results were compared with histopathologic diagnosis on the basis of excisional biopsy. 50 aspirates were diagnosed as 27 cases of benign lesions, 3 cases of malignant lesions, 11 cases of suspicious for malignancy, and 9 cases were considered non-diagnostic. As compared with open biopsy in this study, the sensitivity rate was 73.3% the specificity rate was 91.4% and the total accuracy rate was 86%. No complications were seen with FNA. Lower sensitivity in our practice may be due to technical error and lack of adequate experience in performing FNA. Finally, because of high specificity and accuracy rates, FNA is helpful for diagnosis of head and neck tumors and should be done prior to decision for invasive interventions such as endoscopic surgery and excisional biopsy.

Keyword: