عفونت ادراري در 100 مورد پيوند كليه انجام شده در بيمارستان امام رضا (ع)

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 37 - شماره 46