گزارش 32 مورد پيوند كليه انجام شده توسط تيم پيوند كليه بيمارستان امام رضا (ع) در بيمارستان اميد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 34 - شماره 36