شيوع علايم عصبي بعد از عمل جراحي بيماران با اسپونديلوز گردني

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 47 - شماره 84