بررسي ايجاد ديورز فوري در 368 مورد بيهوشي پيوند كليه از مركز پزشكي بيمارستان امام رضا (ع)، سال 78-1367

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 44 - شماره 71

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در مدت 11 سال (1367-1378) تعداد 368 مورد پيوند كليه در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد مقدس با ديورز فوري شده است. بررسي مقالات به خوبي نشان مي دهند كه ميزان بقاي يك ساله بيماران پيوندي در ديورز فوري داشته اند در مقايسه با بيماران كه ديورز تاخيري داشته اند، به طور چشمگيري بيشتر است. همچنين با برقراري ديورز فوري، احتمال ايجاد ATN و ايسكمي در كليه پيوندي كاهش مي يابد.
روش كار: نوع بيهوشي در كليه بيماران دهنده و گيرنده نورولپت آنستزيا با داروهاي فنتانيل يا سوفنتانيل و دروپريدول و تيوپنتال بوده است و داراي شل كننده عضلاني در افراد دهنده كليه، پانكرونيوم و در گيرنده آتراكورويوم بوده است. جهت افزايش فشار هيدرواستاتيك و GFR و كاهش احتمال ايسكمي در همه بيماران 20 دقيقه قبل از برداشتن كليه در افراد دهنده و 20 دقيقه قبل از برداشتن كلامپ شرياني در افراد گيرنده حدود 3 تا 4 ليتر مايع گرم شده به صورت محلول هاي نرمال سالين و رينگر به سرعت پرفوزيون شده است. همچنين به افراد دهنده 500cc مانيتول و 50mg فورسمايد قبل از قطع حالب و در بيماران گيرنده 500cc و200mg فورسمايد 15 دقيقه قبل از برداشتن كلامپ شرياني تجويز شده است.
نتايج پژوهش: از 368 مورد پيوند كليه انجام شده در 365 بيمار، در كمتر از 5 دقيقه پس از برداشتن كلامپ عروقي فونكسيون كليه به صورت ديورز فوري برقرار شده است. در تمامي بيماران قبل از برداشتن كلامپ، فشار خون سيستوليك كمتر از 125 ميلي متر جيوه نبوده است و با وجود پرفوزيون 7-4 ليتر مايع، نه تنها هيچگونه اختلال آب و الكتروليت جدي از نظر كلينيكي يا پاراكلينيكي در دهنده و گيرنده نداشته ايم، بلكه به نسبت اوره و كراتينين و يونوگرام بيماران پيوندي نيز بهتر به اصلاح نزديك شده است.
نتيجه گيري: با اتخاذ روش بيهوشي مناسب، همراه با هيدراتاسيون تا حدودي بيش از معمول با تمهيدات لازم و داشتن فشارخون سيستوليك بالاتر از 125 درست قبل از برداشتن كليه در دهنده و قبل از برداشتن كلامپ عروقي در گيرنده و استفاده از ديورتيكها در زمان مناسب، باعث برقراري ديورز فوري در كليه پيوندي مي شود كه با برقرار شدن فونكسيون كليه، به تيم جراحي اجازه مي دهد در حين همان عمل يك ارزيابي سريع از عملكرد خود و كليه پيوندي داشته باشند و در ضمن احتمال ايسكمي و ATN نيز به طور چشمگيري كاهش مي يابد.

Assessment of rapid diuresis in 368 renal transplantation anesthesia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: During 11 years (1988-1999) a total of 368 patients underwent renal transplantation in Imam Reza Hospital.
Method: Neurolept Analgesia with phentanyl or subphentanyl and Deropridol was performed in all patients (donors and recipients). Pancronium in donors and Atracorium in recipients were selected as muscle relaxants. For induction of maximal hydrostatic pressure in the kidneys, warmed normal saline and Ringer solution (3-4 litres) were infused rapidy (20 minutes before removing the kidney from donors and 20 minutes before removing the clamp in the recipients). In addition we infused manitot (500cc) and Furosemid (50mg) 20 mintes before nephrectomy in donors. About 4 liters Normal saline with manitot (500cc) and furosemid (200mg) were perfured in recipient 20 minutes before removing clamp.
Results: In all cases but 3 patients, diuresis was established in less than 5 minutes after removing vasular clamp. In all cases before removing clamp. The systolic blood pressure" was 125mmHg and despite using large quantities of fluid (4-7 Lit). There was no fluid and electrolyte imbulance in clinically or paraclinically in donors or recipients.
Conclusion: Proper anesthesia with overhydration and maintain systolic blood pressure over 125mmHg before donor nephrectomy and removing clamp in recipient and using appropriate diuretics induce immediate diuresis in renal tnansplantation. Immediate diuresis enables the surgeon to have a rapid assesment about his operation and graft.