اهميت سي تي اسكن در تشخيص ساب آپانديمال ژآنت سل تومور و معرفي يك مورد در زمينه بيماري توبروس اسكلروزيس

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 29 - شماره 18

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:
كلمات كليدي:
Subependymal giant cell tumor
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: