رسس عضلات خارج چشمي به روش Hang-back و گزارش نتايج 17 مورد عمل جراحي به اين روش

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 44 - شماره 73

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي نتايج عمل Recession عضلات ركتوس در لوچيهاي مختلف به روشHang-Back (H-B) .
روش كار: اين مطالعه به صورت آينده نگر و به مدت 6 ماه و در 17 مورد بيمار مبتلا به لوچي مراجعه كننده به مركز چشم پزشكي بيمارستان امام رضا (ع) انجام شد. براي اندازه گيري ميزان انحراف از دو روش Alternate Prism Cover Test (APCT) و يا Modified- krimsky method استفاده شده است.
نتايج: اعمال جراحي انجام شده در 12 مورد (R & R (Recession and Resection در 3 مورد Bimedial recess و در يك مورد Vertical R&R بود. يك بيمار به دليل لغزيدن عضله (slipped muscle) مورد عمل جراحي مجدد قرار گرفت و از مطالعه حذف شد. پيگيري بيماران حداقل به مدت يك هفته و حداكثر سه ماه و به طور متوسط 36.5 روز پس از جراحي اوليه انجام شد. نتايج بعد از عمل 10PD كمتر يا بيشتر از alignment مورد نظر، قابل قبول در نظر گرفته شد. نتايج در 15 مورد قابل قبول بودند. در يك مورد undercorrection ديده شد ولي موردي از overcorrection ديده نشد. نتيجه گيري: رسس يك عضله به طريقه H-B روشي سالم و كم عارضه نسبت به رسس به طريقه رايج مي باشد. با توجه به اين كه در اين مطالعه بعد از عمل در برقراري alignment مورد نظر بسيار خوب بود، مي توان روش H-B را به عنوان جايگزيني براي Recession معمولي پيشنهاد نمود.

Hang-back recession and report of 17 cases
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To evaluate results of Hang-back recession procedure on recti muscles in different strabismus patients.
Method: This prospective study was performed on 17 strabismus patients during 6mo in Imam Reza Hospital. The deviations were measured with alternate prism cover test or modified krimsky method.
Results: In 12 patients horizontal R & R, in 3 patients bimedial recess and in 1 patient vertical R & R were performed. About 10PD around considered alignment was acceptable. Results in 15 caces were acceptable, in 1 case undercorrected and no overcorrection was seen and in one patient due to slipped muscle reoperation was done and then excluded from this study. Duration of follow-up was between 1WK and 3mo and mean duration was 36.5 days.
Conclusion: In comparison with conventional surgery, Hang-back recession is a safe procedure with least complications and in regard to postsurgical good alignments that we abtained in this study, we introduce it as a good alternative EO conventional surgery.