بررسي نتايج حاصل از اولتراسونوگرافي ترانس ركتال در يكصد مورد بيمار با علايم بيماري هاي پروستات در بيمارستان امام رضا (ع)

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 42 - شماره 63

Transrectal ultrasonographic evaluation of 100 patients with prostatic symptoms in Emam Reza Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: