لكوديستروفي متاكروماتيك: گزارش 6 مورد از اين بيماري در ميان مراجعين به بخش هاي اعصاب و اطفال و نمونه هاي ارسالي به بخش آسيب شناسي بيمارستان قائم (عج)

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 39 - شماره 52