تاثير تربيت شنوايي براي درك شنيداري كودكان داراي افت شنوايي شديد

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 7 - شماره 16

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بمنظور بررسي اثرات تربيت شنوايي بر ادراك شنيداري گفتار در كودكان داراي افت شنوايي شديد كه از سمعك استفاده مي كنند 14 كودك داراي افت شنوايي شديد حس عصبي، بصورت تصادفي انتخاب شدند. همگي آنها داراي افت شنوايي شديد حسي عصبي قبل از زبان آموزي بودند و از زمان شروع طرح از سمعك استفاده كردند. ابتدا آزمون ادراك شنيداري كودكان در مورد آنها اجرا شد و پس از همتاسازي، كودكان بصورت تصادفي در دو گروه شاهد و آزمايشي جايگزين شدند. در گروه آزمايش تمرينات تربيت شنوايي بمدت 20 جلسه ارائه شد درحاليكه در گروه شاهد از دريافت اين تمرين ها محروم بودند. سپس آزمون ادراك شنيداري كودكان مجددا در هر گروه اجرا شد. مقايسه تفاوت بين ميانگين دو گروه شاهد و آزمايشي در موقعيت پس از آزمون نشان داد كه ادراك شنيداري گفتار در آزمودني هاي (گروه آزمايش) نسبت به گروه شاهد بطور معني داري افزايش يافته است. نتايج آزمودن هاي آماري t و طرح آزمايشي اندازه گيري هاي مكرر نيز نشان دهنده تفاوت واقعي در نمرات دو گروه در موقعيت پس آزمون (P<0.001) بود. علاوه بر آن گزارش هاي ارائه شده توسط والدين و مربيان و مشاهدات باليني نيز حاكي از اثرات مفيد تربيت شنيداري بر ادراك شنيداري گفتار بود.

كلمات كليدي:
Auditory training for hard of hearing children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This paper describes the affect of auditory training on speech perception in those with hearing impairments that used hearing ads. 14 children with severe sensorineural hearing losses were randomly selected. All subjects had severe prelingual hearing loss and had used hearing aids from the beginning of the study. Subjects were evaluated with speech perception tests, then equated, and placed in experimental or control groups. The experimental group was given an auditory training program of 20 sessions, but the control group received no auditory training program. At the end of the training program both groups were again evaluated with speech perception tests. The comparison of differential analogy between mean squares of experimental and control groups indicated significant increase of auditory perception in experimental subjects, but the control subjects had no increase in auditory perception. The results of T test and repeated measurements indicated a real difference in mean squares of the 2 groups (P<0.001). Furthermore, patient and teacher reports demonstrated the useful affects of an auditory training program in auditory perception.

Keyword: