بررسي شاخص هاي مرتبط با بيماران مبتلا به سرطان هاي دستگاه گوارش ثبت شده در بيمارستان طالقاني در سال 1382

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: پيامدهاي سرطان چه از لحاظ فردي و چه از لحاظ اجتماعي آنرا فراتر از يك بيماري صرف قرار داده است به نحوي كه توجه و همت روزافزون مسئولان را مي طلبد. در اين راستا ايجاد سيستم هاي جمع آوري و بررسي پيگير داده ها در بيمارستان ها تحت عنوان (Hospital Based Cancer Registry (HBCR گام بسيار موثري در جهت بدست آوردن اطلاعات مفيد و ملموس در مورد وضعيت هاي مرتبط با سرطان و در نتيجه اتخاذ راهكارهاي عملي در بهينه كردن شرايط موجود در تمامي ابعاد اين بيماري مي باشد. با توجه به شيوع بالا و رو به افزايش سرطان ها بويژه سرطان هاي دستگاه گوارش و تعداد كم گزارش ها و مقاله هاي منتشر شده در مورد اين بيماري و به منظور تعيين شاخص هاي مرتبط با سرطان هاي دستگاه گوارش اين تحقيق را روي بيماران مبتلا به سرطان هاي گوارش كه به بيمارستان طالقاني مراجعه كرده بودند، انجام داديم. مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مقطعي انجام گرفت و كليه افرادي كه با تشخيص سرطان هاي گوارش در اين بيمارستان بستري شده و داراي گزارش قطعي پاتولوژيك بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. هر بيماري كه فاقد تشخيص پاتولوژي در پرونده خود بود از مطالعه حذف گرديد. در افراد واجد شرايط شاخص هاي مرتبط با بيماري شامل سن، جنس، نوع سرطان، Grading و Staging و پيش آ‎گهي بيماران بررسي و اين اطلاعات در فرم هاي مخصوص مطالعه كه براساس (International Statistical Classification of Diseases (ICD طراحي شده بودند، ثبت گرديد. پيش آگهي اين بيماران نيز در مدت يك سال پيگيري بررسي و در همان فرم ثبت شد و با آماره توصيفي و تحليلي مورد تفسير قرار گرفت. يافته ها: طي مدت بررسي، تعداد 206 نمونه واجد شرايط وجود داشت. شايعترين سرطان گوارش ثبت شده در اين بيمارستان سرطان معده (27.2%) بود و پس از آن سرطان هاي مري و كولون قرار گرفتند. از نظر مرحله بندي سرطان Stage 4 شايعترين مرحله بود (44.4%). همچنين بيشترين تعداد سرطان ها (51.2%) در رده سني 60 سال به بالا بود و رابطه معني داري نيز مابين آمار مرگ و مير و بالا رفتن Stage با (P<0.002) پيدا شد. نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه شايعترين سرطان گوارشي ثبت شده سرطان معده بود. در اين مطالعه ارتباط معني داري نيز بين افزايش آمار مرگ و مير با بالا رفتن Stage سرطان پيدا شد.

Surveying the factors relation to patients with GI cancers in Taleghani Hospital in 1382
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Social and individual outcomes of cancer have made it a disease that seeks even the government attention. Hospital Based Cancer Registry (HBCR) is a useful tool to obtain initial data in order to draw decision for cancer treatment and prevention. GI cancers are quite common in our country; however, few studies have addressed this problem. The current study was conducted to survey the factors relating to patients with GI cancer in Taleghani hospital. Materials and Methods: It was a cross sectional study. All hospitalized patients who had confirmed GI cancer via pathologic studies were included. Factors relating to patient including sex, age, type of cancer, tumor grading and staging, and disease prognosis were all determined. Results: During the study period, there was 206 cases of GI cancer. Gastric cancer was the most common (27.2%) following by esophageal and colonic cancers. Stage IV was the most common found stage (44.4%). Most of the affected subjects aged 60 years and older (51.2%). We have found a significant association between mortality rate and disease stage (P<0.002). Conclusion: Gastric cancer was the most common type of GI cancer. Meanwhile, disease severity was associated with higher mortality rate.