بررسي موارد سرطان معده ثبت شده در سازمان مبارزه با بيماري ها و انستيتو كانسر ايران، سال هاي 79-1365

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: سرطان معده در كشورهاي در حال توسعه شيوع بالايي دارد اما تعداد مقالات منتشره آن نسبت به ميزان شيوع و بروز، درمان و پيشگيري از بيماري بسيار كم است. با اين حال به منظور تعيين موارد سرطان معده، اين تحقيق در موارد ثبت شده سازمان مبارزه با بيماري هاي ايران (ICDC) و انستيتو كانسر ايران (ICI) طي سال هاي 79-1365 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مطالعه داده هاي موجود انجام گرفت. با مراجعه به سازمان و مركز ذكر شده كل موارد سرطان هاي ثبت شده به تفكيك سال ها و نيز پرونده موارد سرطان معده از بايگاني خارج و مورد مطالعه قرار گرفت. در هر پرونده سن، جنس، نوع پاتولوژي و سال گزارش استخراج و به يك فرم اطلاعاتي منتقل گرديد و با آمارهاي توصيفي و تحليلي مورد قضاوت قرار گرفت. ميزان نسبي و رتبه كل سرطان ها بغير از سرطان پوست و ميزان بروز خام آنها و نيز رتبه اين سرطان نسبت به كل موارد سرطاني تعيين گرديد. يافته ها: طي مدت مورد مطالعه در سازمان مبارزه با بيماري هاي ايران موارد سرطان ها در سال هاي 1365، 1375، 1376 و 1379 و در انستيتو كانسر ايران موارد سرطان ها در سال 1377 بطور كامل وجود داشت. جمعا 55912 مورد كل سرطان ها و 6723 مورد سرطان معده وجود داشت و سرطان معده اولين بدخيمي مردان بود. در گزارشات ICDC سومين سرطان و در گزارش ICI ششمين بدخيمي در زنان بود. ميزان نسبي اين سرطان در مردان 15.6% و در زنان 8.9% در بين كل سرطان ها بود و نسبت مرد به زن 2.8 به يك بود. ميزان بروز خام سرطان معده در سال هاي 1375، 1376 و 1377 به ترتيب 24.85، 11 و 9.6 در يكصد هزار نفر بود. در گزارش ICI ميزان بروز اختصاصي شده برحسب سن 14.6 و 5.6 در يكصد هزار نفر به ترتيب در مردان و زنان بود. نتيجه گيري و توصيه ها: سرطان معده از شيوع بالايي در ايران برخوردار است. با اين حال به دليل كم گزارش شدن سرطان ها تنها رتبه بندي سرطان ها و برآورد خامي از ميزان بروز آنها براي درمان گران و سياست گزاران بهداشتي از اين بانك هاي اطلاعاتي قابل تخمين است. نياز به راه اندازي يك سيستم ارزيابي و گزارش دهي جامع در سطح كشور را توصيه مي نمايد.

Surveying the gastric cancers registered in center of disease control and institute of cancer of Iran, 1365-79
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Gastric cancers are common in developing countries; however, few articles have addressed their prevalence and incidence, prevention, and treatment. The present study addresses our experience with gastric cancers registered in ICDC and ICI during a 14-year period (1365-79). Materials and Methods: It was an existing type data study. All patients registered during a 14-year period in the above-mentioned centers were included. Patient’s age, sex, type of pathology, and the referral year were all recorded. The relative frequency and crude rate of gastric cancer were determined. Results: Totally, 55912 cases of cancers were recorded among which gastric cancer was reported in 6732 cases. Gastric cancer was the most common malignancy in males. In ICDC reports it was the 3rd and in ICI reports it was the 6th common cancer in females. The relative frequency of gastric cancer was 15.6% in males and 8.9% in females. The crude rate of gastric cancer was 24.85, 11 and 9.6 per 100000 in 1375, 1376 and 1377, respectively. Conclusion: Gastric cancer is quite common in Iran. However, those who are dealing with strategic planning can estimate the prevalence of this cancer via the available data bank. The necessity of a uniform cancer registry is felt more deeply.