آيا واكسيناسيون بر عليه هپاتيت A در بيماران ايراني با بيماري مزمن كبدي لازم است؟

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به نگراني از ضرورت و يا عدم ضرورت واكسيناسيون جمعي و گزارشات متفاوت از موارد مثبت يا منفي آنتي بادي هپاتيت A در مبتلايان به بيماري مزمن كبدي و نظر به عدم اطلاع وضعيت آن در كشور، اين تحقيق به منظور تعيين فراواني حضور آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت A در مبتلايان به بيماري هاي مزمن كبدي مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني تهران در سال 82-81 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مقطعي و روي كليه افرادي كه طي مدت مورد بررسي مراجعه و تشخيص قطعي ابتلا به بيماري مزمن كبدي داشته اند، انجام گرفته است. از هر نمونه حدود 3cc خون دريافت و به روش ELISA سطح سرمي آنتي بادي توتال هپاتيت A اندازه گيري گرديد و موارد مثبت و منفي آن مشخص و نقش سن، جنس و بيماري زمينه اي كبد با بروز سطح سرمي آنتي بادي منفي تعيين و مورد قضاوت با آمارهاي توصيفي و تحليلي قرار گرفت. يافته ها: طي مدت مورد بررسي 160 بيمار واجد شرايط وجود داشت. تعداد 154 نفر سطح سرمي مثبت آنتي بادي هپاتيت A برابر با 96% وجود داشت. سن، جنس و ساير عوامل كبدي در دو گروه فاقد و داراي سطح سرمي مثبت مشابه بوده و در افراد با سطح سرمي مثبت 56 نفر (36%) و در شش نفر فاقد آنتي بادي، 5 نفر هپاتيت اتوايميون داشتند (P<0.03). نتيجه گيري و توصيه ها: بنظر مي رسد در جامعه ايراني واكسيناسيون همگاني برعليه هپاتيت A ضرورتي نداشته باشد، انجام تحقيق مشابه در ساير مناطق كشور توصيه مي گردد.

Is vaccination against Hepatitis A necessary in Iranians with chronic liver disease?
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: It was assumed that acute HAV infection may deteriorate patient status within chronic liver disease. Three modes of HAV vaccination were used for these patients based on probability of background immunity in the community: Universal vaccination of all patients, selective vaccination only for those patients without immunity in lab testing, and semi-selective vaccination with all patients receiving the first vaccine shot but only those without immunity would receive the second. The prevalence of pre-existing antibodies against HAV varies significantly among patients with chronic liver diseases in different countries. To know the best strategy for our country, determination the prevalence of hepatitis A immune in chronic liver disease patients is of utmost importance. Materials and Methods: This study included 160 cases with chronic liver disease including viral hepatitis and non-viral hepatitis who registered in Taleghani hospital; all were over 18 years old. All enrolled patients with CLD had diagnosis confirmed by liver biopsy and/or clinical data before enrollment. The tests were performed in one lab with ELISA method to measure IgG anti HAV antibody. Results: 96% of cases were positive for the antibody. The sample composed 68% males and 32% females. No significant correlation was found between seropositively and sex. No liver pathology was found to be related with positive prevalence ratio. Conclusion: According to our results one may strongly discourage HAV vaccination in patients with chronic liver disease in Iran by any method but it should be emphasized that even in different parts of Iran. The immunity rate may be different and more local evidences should be prepared for such a consensus.