بررسي اثر موسيقي دلخواه بر ميزان درد بعد از عمل

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 9 - شماره 37

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به وجود درد با شدت هاي مختلف پس از اعمال جراحي در واحد مراقبت هاي بعد از بيهوشي و گاه ناقص و يا ناكافي بودن روش هاي درماني موجود و عوارض ناشي از آنها و با توجه به نقش و اهميت موسيقي بر درد و نداشتن عارضه و هزينه زياد، به منظور تعيين اثر موسيقي بر ميزان درد بعد از عمل جراحي ويتره يا رتين اين تحقيق در بيمارستان لبافي نژاد انجام گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي كنترل دار با نمونه گيري از نوع مستمر و بصورت يك سوكور انجام شد. پس از اخذ رضايت نامه، 80 نفر كه بطور مستمر مراجعه مي نمودند به روش تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. شرايط بيهوشي و جراحي براي دو گروه يكسان بود. براي افراد گروه مورد، موسيقي دلخواه در زمان حضور در واحد مراقبت بعد از بيهوشي پخش شد و براي افراد گروه شاهد موسيقي پخش نشد. ميزان درد براساس سيستم NAS و علائم حياتي (نبض، فشار خون) و تهوع، استفراغ و مدت اقامت در بخش مراقبت هاي پس از عمل توسط يك پزشك كه از نحوه تخصيص بيماران بي اطلاع بود، در لحظه ورود، 30 دقيقه، 60 دقيقه و 90 دقيقه بعد از ورود به بخش مراقبت هاي پس از عمل بررسي و ثبت شد. يافته ها: در جمعيت مورد بررسي ميانگين سني (±انحراف معيار) افراد مورد مطالعه 13.3±39.4 سال بود. 47 نفر (58.8%) مرد بودند. در ابتداي مطالعه (دقيقه صفر) شدت درد در گروه ها مشابه بود و در دقيقه 30 ميزان تغيير در گروه شاهد 17.5% كاهش و 15.4% افزايش (NS) و در گروه مورد به ترتيب 61% كاهش و 2.6% افزايش يافت (P<0.001). در دقيقه 60 در گروه شاهد 5.1% فاقد درد و در گروه مورد 30.8% فاقد درد بودند (P<0.005). در دقيقه 90 در گروه شاهد 20.5% كاهش و 15.4% افزايش (NS) و در گروه مورد 64.1% كاهش و 2.6% افزايش درد را مطرح كردند (P<0.001). وضعيت درد بين دو گروه نيز در دقيقه 90 اختلاف معني داري نشان مي داد (P<0.001). نتيجه گيري و توصيه ها: پخش موسيقي دلخواه فرد بر كاهش ميزان درد بعد از اعمال جراحي ويتره و رتين موثر بوده و نيازمند حداقل مدت زمان جهت تاثير است.

The efficacy of music therapy on post-operative pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Considering the existence of pain in different levels in post anesthesia care unit (PACU), and incapability of other therapeutic methods, and with respect to the importance of music therapy in controlling the pain without any side effects, this study was conducted to evaluate the effect music therapy in the pain level in PACU. Materials and Methods: It was a single blind controlled clinical trial. Having completed an informed consent, 80 patients were assigned in 2 different groups of case and control randomly. Cases were received self-preferred favorite music but controls did not. Pain level, blood pressure, pulse rate, existence of nausea and vomiting, and the time of being in PACU were evaluated at the time of entrance to PACU and then 30, 60 and 90 minutes later. Results: Mean age of study population was 39.4±13.3 years, of those 47 (58.8%) were male. Pain level was similar in both groups at minute zero, however, at minute 30th it was decreased in 17.5% and increased in 15.4% of the control subjects (NS), meanwhile, it was decreased in 61% and increased in 2.6% of the cases (P<0.001). At minute 60th, 5.1% of the controls and 30.8% of cases were pain-free (P<0.005). At the 90th minute, 20.5% of controls reported decreased and 15.4% reported increased level of pain (NS), however, these figures were 64.1% and 2.6% among cases, respectively (P<0.001). Conclusion: Our results have revealed that music therapy during the PACU period reduce the pain level after surgery.