بررسي تاثير Pavlik-Harness در درمان مبتلايان به ديسپلازي تكاملي مفصل هيپ

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اينكه ديسپلازي تكاملي استابولوم در نوزادان و شيرخواران شايع مي باشد و در صورتي كه در مراحل اوليه تشخيص داده شود به سادگي با Pavlik-Harness قابل درمان و از نظر هزينه بسيار ارزان بوده و از عوارضي كه مادام العمر باعث ناتواني بيمار مي گردد جلوگيري بعمل مي آورد، اين بررسي به منظور تعيين تاثير درماني Pavlik-Harness در درمان نوزادان و كودكان مبتلا به ديسپلازي تكاملي هيپ (DDH) بر روي مراجعين به يك كلينيك ارتوپدي خصوصي از سال 80-1377 بعمل آمده است. مواد و روش ها: كارآزمايي باليني از نوع تشخيصي بر روي 44 بيمار از مراجعه كنندگان به كلينيك ارتوپدي كه توسط متخصصين كودكان با احتمال ديسپلازي تكاملي مفصل هيپ ارجاع شده بودند، صورت گرفت. تمام بيماران پس از بررسي از نوع زايمان، سابقه خانوادگي، وجود بيماري هاي مادرزادي همراه و نيز از نظر دامنه حركات هيپ و تست هاي بارلو وارتولاني و تست هاي ديگر مورد معاينه قرار گرفتند و در صورت مثبت بودن يكي از اين علائم جهت تشخيص قطعي به كلينيك سونوگرافي ارجاع مي شدند. سپس در صورت مثبت بودن سونوگرافي به كمك Pavlik-Harness به مدت 6 تا 12 هفته تحت درمان قرار مي گرفتند. در طول مدت درمان نيز استقرار سر فمور درون استابولوم توسط سونوگرافي هاي مكرر كنترل مي شد. بيماران در يك برنامه پيگيري 30 ماهه مورد بررسي قرار گرفته و ميزان موفقيت و عدم موفقيت درمان ارزيابي شد. يافته ها: تحقيق بر روي 44 بيمار (22 پسر و 22 دختر) با تشخيص باليني احتمالي ديسپلازي تكاملي هيپ (DDH) انجام گرفت. 6 بيمار به دليل طبيعي بودن مفصل هيپ در سونوگرافي، 4 بيمار به دليل عدم مراجعه جهت سونوگرافي كنترل و 8 بيمار به دليل عدم مراجعه جهت پيگيري از مطالعه حذف شدند. ميزان موفقيت درمان با Pavlik-Harness 96.1% بود. فقط يك بيمار (3.9%) به درمان با Pavlik-Harness پاسخ نداد. نسبت ميزان شيوع در دختران تقريبا مانند آمارهاي جهاني بوده است. نتيجه گيري و توصيه ها: با توجه به شيوع DDH و عوارض و پي آمدهاي ناگوار بعدي، درمان سريع و بموقع نقش مهمي در جلوگيري از عوارض بعدي دارد. با توجه به اينكه استفاده صحيح و بموقع از Pavlik-Harness درماني نسبتا ساده، بدون تهاجم، ارزان و سريع و كم عارضه بوده و درصد موفقيت درمان با آن بالا مي باشد، ضمن توصيه آن به متخصصين اطفال و نوزادان و نيز همكاران ارتوپد انجام مطالعات گسترده جهت بررسي بيشتر ميزان موفقيت و عوارض آن در سطح ملي پيشنهاد مي گردد.

Efficacy of Pavlic-Harness in developmental dysplasia of hip
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Development dysplasia of hip (DDH) is more or less common problem in neonates and infants, however, in case of early diagnosis it may be simply treated with Pavlic-Harness (P-H). The present study was performed in a private orthopedic clinic in Tehran between 1994 and 2001 to evaluate the efficacy of Pavlic-Harness in the treatment of developmental dysplasia of hip. Materials and Methods: 44 children have been enrolled for this clinical study with the diagnosis of DDH. Type of delivery, family history, other congenital diseases, hip range of motion, an thorough clinical examination were achieved for all patients. In case of highly suspicions, he/she would refer to a sonography clinic. Then, if positive findings were observed the patients would be treated with P-H for 6-12 weeks. During the treatment period, control sonography was achieved to check the position of femur in acetabulum. Finally, patients were followed for at least 30 months to find out any possible complication. Results: Of 44 patients, 18 had been excluded, 6 for normal hip position is sonography, 4 for not referring for control sonography, and 8 for not referring for follow up. The overall success rate of P-H treatment was 96.1%. Conclusion: With respect to the known complications of DDH, early diagnosis and appropriate therapeutic intervention is highly recommended. P-H is simple, noninvasive, cheap therapeutic modality that is associated with high success rate and few complications.