مقايسه عوارض دو نوع Copper T380A ،IUD و CU-safe300

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به عوارض بكارگيري IUD ها و تبعات شناخته شده آن و تناقضاتي كه در مورد تاثير نوع آنها با عوارض آن وجود دارد و به منظور مقايسه عوارض دو نوع IUD CU-Safe300 و CopperT380A اين تحقيق بر روي مراجعين به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1379 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني بر روي 110 نفر متقاضي استفاده از IUD با مراجعه مستمر انجام گرفت. افراد بطور تصادفي به دو گروه شاهد (CopperT380A) و مورد (CU-Safe300) تقسيم و با داشتن پاپ اسمير منفي، هموگلوبين و هماتوكريت طبيعي، 2-1 بار خونريزي منظم بعد از زايمان، سالم بودن دهانه رحم و نداشتن ديسمنوره مورد بررسي قرار گرفتند. در صورت داشتن سابقه حاملگي نابجا، جراحي ترميمي لوله هاي فالوپ، اختلالات انعقادي، استفاده از داروهاي تاثيرگذار بر خونريزي و مستعد به STD از پژوهش خارج مي شدند. عوارض (هنگام، بلافاصله بعد از گذاشتن IUD) و همچنين عوارض كوتاه مدت بررسي شد و بين دو گروه مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: تحقيق روي 110 نفر در دو گروه 55 نفري مشابه انجام گرفت. شدت درد در هنگام گذاشتن IUD Copper T380A برابر با 69.1% و در گروه CU-Safe300 برابر 39.4% بود (P<0.02). شدت خونريزي، سرگيجه، ضعف و دردهاي كرامپي بلافاصله بعد از گذاشتن IUD بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت (NS). ميزان خونريزي در زمان هاي پيگيري در گروه T380A برابر با 16.3% و در گروه CU-Safe300 برابر با 32.7% بود (P<0.07). روزهاي لكه بيني در گروه T380A كمتر از CU-Safe300 بود (P<0.002). نتيجه گيري و توصيه ها: IUD CU-Safe300 داراي عوارض كمتري نسبت به T380A است. انجام پژوهش در خصوص عوارض طولاني مدت IUD توصيه مي شود.

كلمات كليدي: IUD ، عوارض
Comparing the complications of two IUDs: Copper T380A and CU-safe300
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: With respect to the known complications of IUDs and controversies aroused regarding their efficacy, the present study has compared the complications of 2 IUDs: Copper T380A and CU-safe 300. Materials and Methods: 110 candidates referring for IUD have been enrolled for this clinical trial. They were randomly distributed in 2 groups of case (Cu-safe-300) and control (Copper T380A). Our inclusion criteria were: Normal pop smear, normal hemoglobin and hematocrit, 1-2 regular bleeding following the delivery, intact cervix, and lack of dysmenorrhea. Our exclusion criteria were: Ectopic pregnancy, fallopian tube reconstructive surgery, coagulopathies, and usage of drugs that could influence bleeding. Complications (While IUD was installed or shortly after that) were recorded. Results: 110 candidates were distributed in 2 groups of case and control. Pain during the insertion of IUD was reported in 69.1% of controls and 39.4% of cases (P<0.02). Bleeding, vertigo, and crampy pain were not differed significantly between the groups. Bleeding was reported in 16.3 and 32.7% of control and case group, respectively (P<0.007). Conclusion: Cu-safe-300 has fewer complications. Further studies on long-term complications are strongly recommended.