بررسي آگاهي و نگرش در مورد بهداشت باروري و عوامل مربوط به آن در دانشجويان شهر قزوين

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 8 - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: يكي از ناشناخته ترين ابعاد جامعه ما، مشكلات و نيازهاي مربوط به آگاهي، نگرش و عملكرد باروري جنسي جوانان است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي و نوع نگرش در مورد بهداشت باروري و بررسي عوامل مرتبط به آن، در دانشجويان دانشگاه هاي قزوين در سال 1380 است تا بدين طريق نيازهاي مربوطه را شناسايي كرده و راه گشايي براي برنامه هاي مداخلاتي آينده جهت ارتقاي سطح سلامت جوانان باشد و بدين ترتيب سياست ها و برنامه ريزي هاي آينده براساس نيازهاي واقعي جوانان پي ريزي شود. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي، 1117 دانشجوي دختر و پسر از دانشكده هاي مختلف پزشكي، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني قزوين شركت نمودند. پرسش نامه ها حاوي 43 سوال بسته شامل بخش هاي دموگرافيك، آگاهي از روش هاي پيشگيري از بارداري، بيماري هاي مقاربتي و روش هاي پيشگيري از آنها و همچنين نگرش نسبت به بهداشت باروري شامل 10 گويه براساس طيف ليكرت بود كه توسط خود دانشجويان تكميل مي گرديد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي من ويتني و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: از ميان دانشجويان مورد مطالعه، 654 نفر مونث و 457 نفر مذكر با ميانگين سني 2.4±21.4 و 3.5±22.7 سال بودند. دانشجويان علوم پزشكي بطور معني داري آگاهي بيشتري در زمينه بهداشت باروري داشتند. آگاهي دانشجويان دختر در مورد روش هاي پيشگيري از بارداري بطور معني داري بيشتر از پسران بود. در حالي كه در مورد بيماري هاي مقاربتي و روش هاي پيشگيري از آن، آگاهي پسران بطور معني داري بيشتر بود (P<0.01) پسران نسبت به دختران رتبه نگرش بهتري را در مورد بهداشت باروري اخذ كردند (P<0.01). نتيجه گيري و توصيه ها: اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان داراي اطلاعات متوسط و نگرشي مثبت در مورد بهداشت باروري و آموزش آن هستند. افزايش آگاهي در مورد انواع روش هاي پيشگيري از بارداري و بيماري هاي مقاربتي با توجه به چالش هاي اطلاعاتي خاص دانشجويان در جنسيت ها، سنين و رشته هاي تحصيلي مختلف ضروري بنظر مي رسد و آموزش بهداشت باروري قطعا موجب بهبود سطح آگاهي و نگرش جوانان خواهد شد.

Surveying the knowledge and attitudes towards sexual health in university students of Qazvin
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: One of the most unknown aspects of Iranian community is reproductive health need to youth: Concerning their knowledge, attitude and practice. The aim of this study was to assess knowledge and attitude of Qazvin universities students about productive health and the related factors. It was intended to show related needs, and to impress them to the health and policy makers of the community. Hopefully, the future plans could be based on real needs of youth. Materials and Methods: This was a cross sectional study. Using quota sampling. 1117 male and female students of Qazvin Medical Science university as well as students of engineering, basic science and social science of international university of Qazvin participated in the study. The self completed questionnaire contained 43 close questions respecting to reproductive health, including family planning, STDs/AIDS and the preventional methods. Attitude was assessed by 10 statements about reproductive health and based on Lickert scale. The data were analyzed by SPSS and using tests such as Mann-Whitney, Spearman and Chi square. Results: 645 of participants were female and 457 were male (Mean age=21.4±2.4 and 22.7±3.5, respectively). Medical sciences’ students had a significant higher knowledge about reproductive health comparing with other students (Kruskal-Wallis, P<0.05). Female students had a significant higher knowledge about STDs/AIDS (Mann-Whitney U test, P<0.05). Male students obtained significant higher scores comparing females (Mann-Whitney U test, P<0.05). Conclusion: The study demonstrates incomplete information and a positive attitude about reproductive health. Positive attitude of students about education of reproductive health, either to singles or to married youth were indicated for the first time. Special attention should be paid to the information gaps of different genders, ages and fields of studies in the future educational plans.