مقايسه اثرات دو ماده ضد عفوني كننده بتادين و كلروهگزيدين بر ميزان آلودگي دست هاي پرستاران

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

كنترل عفونتهاي بيمارستاني يكي از مسايل عمده در پزشكي است و از آنجا كه دستهاي مراقبين سلامتي در پيشگيري و انتقال عفونت بسيار اهميت دارد، تحقيقي با هدف تعيين ميزان كاهش آلودگي دستهاي پرستاران بخشهاي جراحي با به كارگيري دو ماده ضد عفوني كننده بتادين و كلروهگزيدين در بيمارستانهاي منتخب تابع دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1375 انجام گرفت. اين مطالعه با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع Cross over بر روي 60 پرستار صورت پذيرفت. در ابتدا پس از انجام مراقبت روزانه و قبل از شستشوي دستها از تمام قسمتهاي (پشت، رو، نوك و لاي انگشتان) با استفاده از سواب استريل از هر فرد نمونه برداري به عمل آمد، سپس افراد داوطلب دستهاي خويش را به مدت 1 دقيقه با 5 سي سي محلولهاي كلروهگزيدين 4 درصد و بتادين 7.5 درصد شستشو مي دهند، اين عمل دوبار تكرار گرديد و مجددا نمونه برداري مانند قبل از شستشو انجام گرفت. جهت پيشگيري از تاثير بتادين و كلروهگزيدين بر يكديگر يك هفته فاصله زماني در نظر گرفته شد. محيط هاي كشت آگار خوندار و mac-cokey بود و تاثير دو محلول بر كاهش آلودگي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج با Paired T-test و T-test student بررسي گرديدند. ميانگين افراد 8.3±35.4 سال و متوسط سابقه كار آنها 7.9±13.4 سال بود. نتايج نشان داد هر دو محلول مي توانند ميزان آلودگي را به طور معني داري كاهش دهند (P<0.001) ولي اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نگرديد. با توجه به يافته ها توصيه مي شود پرستاران با هر كدام از محلولهاي مذكور كه در دسترس است، اقدام به شستشوي دستها نمايند.

A comparison of the effect of Betadine and Chlorohexidine in disifection of nurses' hands
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Considering the important role of disinfecting healthcare workers’ hands in controlling nosocomial infections, the following study was performed in 1996 in selected hospitals of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences to compare the disinfectant effect of Betadine and chlorohexidine on the hands of the surgical nursing staff. In this crossover clinical trial, 60 nurses were enrolled. In each case after nursing care and before handwahsing, samples were obtained from the dorsal, palmar and interphalangial surfaces and tips of the fingers with a sterile swab. The volunteers then washed their hands for 1 minute with a 5ml solution of 4% chlorohexidine or 7.5% Betadine. This process was repeated twice, and similar samples were obtained after handwashing. One week was allowed to prevent the interaction of Betadine and chlorohexidine on each other. Blood agar and MacConkey culture media were used to determine the disinfectant effects of the two solutions. Results were analyzed using Student’s t-test and the paired t-test. The volunteers’ mean age was 35.4±8.3 years, with 13.4±7.9 years of working experience. Results showed that both solutions had significant disinfectant properties (P<0.001), but no significant difference was observed between the two groups. We therefore conclude that the nursing staff may use any one of the two solutions available.

Keyword: