اپيدميولوژي تب مالت كودكان در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيد طي سال هاي 76-1368

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با وجود گذشت بيش از صد سال از تشخيص تب مالت و عدم موفقيت در تشخيص و درمان بيماري و با توجه به شايع بودن آن در كشور و عوارض مشخص عدم درمان به هنگام بيماري و نامعين بودن اپيدميولوژي تب مالت در كودكان، اين تحقيق به منظور بررسي اپيدميولوژي بيماري در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيد طي سالهاي 76-1368 انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش مطالعه داده هاي موجود (Existing data) صورت پذيرفت. تشخيص بر مبناي آزمايش هاي سرولوژيك رايت، كومبس رايت و 2ME و نيز علايم باليني به عمل آمد. علل مراجعه، خصوصيات مبتلايان و آزمايش هاي بيوشيميايي، نوع درمان و پيش آگهي بيماري بررسي و ثبت شد. شيوع علايم در نمونه ها تعيين و فاصله اطمينان آن در جامعه برآورد گرديد. از 89 كودك مورد بررسي، 50 نفر (56.2 درصد) پسر و 39 نفر (43.8 درصد) دختر با ميانگين سني 7.7 سال بودند و مهمترين علايم بيماري تب، آرترالژي، آرتريت و هپاتواسپلنومگالي مي باشند. درگيري زانو (42 درصد) و لگن (22 درصد) نيز ديده شد. آزمايش ESR غير طبيعي در 83 درصد، آنمي در 45 درصد و تعداد گلبولهاي سفيد غير طبيعي در 72 درصد به چشم خورد. مراجعه كودكان با علايم تب، آرترالژي و آرتريت مي تواند نشانه ابتلا به بروسلوز باشد. از آنجايي كه انواع رژيمهاي دو و سه دارويي موجب درمان بيماري بدون عود بوده، انجام يك كارآزمايي باليني براي انتخاب بهينه رژيم درماني به لحاظ در دسترس بودن دارو، عوارض كمتر و قيمت مناسبتر توصيه مي شود.

Epidemiology of Brucellosis in children referred to Mofid Children's Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this paper we present the epidemiology of brucellosis in children referred to Mofid Children’s Hospital from 1989 to 1997. In this retrospective study, the Wright, Coombs-Wright and 2ME serologic tests, along with clinical findings were used to document the diagnosis of brucellosis. In each case the chief compl, patient characteristics, results of biochemical investigations, therapeutic method and prognosis were recorded. The frequency of symptoms was calculated in the sample and a confidence interval was estimated for the population. Of the 89 chidren studied, 50 were boys (56.2%) and 39 were girls (43.8%). Mean age was 7.7 years. The most important symptoms were fever, arthralgia, arthritis and hepatosplenomegaly. Involvement of the knee (42%) and pelvis (22%) was also reported. An abnormal ESR was observed in 83%, anemia in 45%, and an abnormal number of leukocytes in 72%. In patients referred with symptoms of fever, arthralgia and arthritis, brucellosis should be suspected. Since various two and three drug regimens treat the disease without recurrence, further clinical trials are necessary to determine the optimal drug regimen regarding drug availability, safety and price.

Keyword: