بررسي حضور و غلظت IgE در ضايعه هاي مزمن پري اپيكال دندان انسان

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

حضور پلاسماسل هاي توليد كننده IgE و تعداد فراواني از ماست سل ها در ضايعه هاي مزمن پري اپيكال، فرض دخالت داشتن واكنشهاي ازدياد حساسيت تيپ I را در پاتوژنز اين ضايعه ها، مطرح مي سازند. هدف از انجام اين تحقيق، مشخص ساختن حضور و غلظت IgE در مايع رويي كشت ضايعات مزمن پري اپيكال مي باشد. در اين پژوهش كه به روش توصيفي انجام پذيرفت، اقدام به جمع آوري 80 ضايعه مزمن پري اپيكال از 80 بيمار (55% زن و 45% مرد) با ميانگين سني 8.9±30.1 سال در سال 1375 گرديد. سابقه آبسه، حضور فيستول، درد، سابقه درمان اندو، سابقه تروما و گرفتاري بافتهاي پريودنتال دندان مربوط به ترتيب در 40%، 40%، 85%، 50%، 3.75% و 6.25% بيماران وجود داشت. ضايعه ها را پس از جمع آوري، مورد كشت 24 ساعتي قرار داده و پس از جدا ساختن مايع رويي كشت، براي تعيين حضور و غلظت IgE در مايع رويي كشت، از روش ELISA استفاده شد. يافته هاي اين تحقيق، بيانگر حضور IgE در 32.5% موارد با ميانگين غلظت 5.39±3.22 U/ml بودند. بين حضور و غلظت IgE با سن و جنس رابطه آماري معني دار مشاهده گرديد (P<0.05) اما در مورد علايم باليني مورد نظر، هيچ ارتباط آماري معني دار با حضور و يا غلظت IgE وجود نداشت. يافته هاي اين تحقيق، دانسته هاي بيشتري را دال بر دخالت احتمالي IgE در تخريب بافتهاي پراپكس و پيدايش ضايعه هاي مزمن پري اپيكال، از طريق برانگيختن واكنشهاي ازدياد حساسيت تيپ I در اختيار ما قرار مي دهند. البته جهت حصول اطمينان از نقش IgE در پاتوژنز اين ضايعه ها، احتياج به تحقيق وسيعتري مي باشد.

IgE concentration in chronic periapical lesions of human teeth
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Presence of IgE-producing plasma cells, numerous mast cells, and significant amounts of histamine in chronic dental periapical lesions, suggest that type I hypersensitivity reactions have a role in this disease process. The purpose of this descriptive study was to determine the presence and concentration of IgE in the supernatant fluids of explant cultures of chronic periapical lesions. Eighty chronic periapical lesions from 80 patients (55% female, 45% male) were removed during surgical procedures. The average age of the patients was 30.1±8.9 years. History of abscess was reported in 40%, presence of fistula in 40%, pain in 85%, previous endodontic treatment in 50%, history of trauma in 3.75% and periodontal involvement 6.25% of the cases. The lesions were maintained in explant cultures for 1 day. ELISA demonstrated the presence of IgE in 32.5% of the samples. The average concentration was 3.22±5.39 IU/ml. There were significant correlations between the presence or concentration of IgE with sex and age (P<0.05), but to such correlation was observed between the abovementioned clinical symptoms and IgE presence or concentration. The results of this study provide much more evidence regarding the possible role of type I hypersensitivity in the pathogenesis of periapical lesions. Further studies are required in order to determine the precise role of IgE in the pathogenesis of periapical lesions.

Keyword: