مقايسه نتايج درماني روش هاي جراحي Mckay و Turco در كلاب فوت مادرزادي اطفال

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به مراجعه كودكان زير دو سال مبتلا به كلاب فوت مادرزادي (Congenital Club foot) و گزارش هاي متناقض از تاثير روش هاي مختلف درمان بر روي اين بيماران و به منظور مقايسه دو روش متداول Mckay و Turco، اين تحقيق در كودكان كمتر از دو سال مراجعه كننده به بيمارستان اختر طي سالهاي 75-1371 انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع مراجعه مستمر صورت پذيرفت و تشخيص بر مبناي معالجه باليني و پرتونگاري از پاهاي مبتلا به عمل آمد. درمان در گروههاي درمان Mckay و Turco مطابق روش هاي استاندارد انجام گرفت. ساير شرايط پيش از عمل، در حال عمل و بعد از عمل درهمگي يكسان بوده و اثر درماني براساس جدول Laaveg-Ponseti، پرتونگاري استاندارد قبل و بعد از جراحي براي كلاب فوت، رضايت والدين بيمار از شكل پاي عمل شده و كارآيي عضو جراحي شده ارزيابي گرديد. مدت پيگيري حداقل دوسال بود. از 69 بيمار مورد مطالعه، 43 نفر (62.3 درصد) پسر و 26 نفر (37.7 درصد) درسنين 8±12 هفته بودند. بيست و هفت نفر آنها پيگيري كامل داشته اند كه 18 نفر به روش Mckay و 9 نفر با روش Turco جراحي شدند. بين دو گروه از لحاظ بهبودي كامل، عود بيماري و نيز پرتوشناسي بيماران، اختلاف معني داري وجود نداشت اما ميزان رضايت والدين در روش Mackay بيش از روش Turco بود. با توجه به نتايج اين تحقيق و سابقه آن انجام جراحي با روش Mckay در اين بيماران توصيه مي گردد.

The Turco and McKay methods in the surgical treatment of congenital Clubfoot
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this study we compare two popular techniques in the surgical treatment of congenital clubfoot, the Turco and McKay method, in children under two years of age referred to Akhtar Hospital from 1991 to 1996. We performed these procedures in 69 children based on the functional rating system of Laavey and Ponseti and by serial follow-up, with the standard pre-, intra- and post-operative care outlined in both Turco and McKay’s original articles. Forty-three patients were boys and 26 were girls. They were aged 12±8 weeks at the time of entering the study. We were able to follow 27 patients up to the end of our program, with 18 McKay and 9 Turco procedures. The results showed no significant difference in terms of clinical and radiological evaluations, but considering the patients’ past history and parents’ satisfaction regarding the surgical scar and final shape and appearance of the feet, we recommend the McKay procedure as the better choice.

Keyword: