اپيدميولوژي آسيب حاد شرياني اندام تحتاني در مراجعين به بيمارستان شهداي تجريش طي سال هاي 76-1369

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به مراجعه بيماراني با آسيب حاد شرياني اندام تحتاني، عدم اطلاع از وضعيت خصوصيات بيماران و نتايج درماني آن در كشور و به منظور تعيين اپيدميولوژي آسيب حاد شرياني اندام تحتاني، اين تحقيق در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهداي تجريش طي سال هاي 76-1369 انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش مطالعه داده هاي موجود (Existing data) بر روي كليه بيماراني صورت پذيرفت كه با تشخيص قطعي آسيب حاد شرياني اندام تحتاني طي زمان مورد بررسي مراجعه نموده اند. پرونده بيماران از بايگاني خارج و مورد بررسي قرار گرفت. خصوصيات فردي، علت به وجود آورنده آسيب، محل آسيب، علل مراجعه، بيماري هاي زمينه اي، فاصله بين تروما و عمل جراحي، نوع عمل، مدت عمل، مدت بستري، نوع بازسازي عروق، نتيجه درمان، عارضه عمل و مرگ و مير آن بررسي و ثبت گرديد. از 50 فرد مورد بررسي 45 نفر (90 درصد) مرد با ميانگين سني 25 سال بودند. چهل و هشت درصد تروماي نافذ غير جنگي، 12 درصد تروماي نافذ جنگي و 40 درصد تروماي غير نافذ داشتند. شايعترين شريان آسيب ديده، فمورال سطحي و نيز شايعترين علامت باليني موقع مراجعه سردي اندام (70%) بود، فاصله زماني تروما تا عمل 8-2 ساعت و در 64 درصد بازسازي عروق به عمل آمد. شايعترين عارضه بعد از عمل، عفونت زخم (40%) كه شامل همه بيماران جنگي بود و كمترين زمان بستري 7 روز و مرگ و مير نيز مشاهده نگرديد. سرعت عمل در درمان اين بيماران و انتخاب درمان مناسب و بويژه استفاده از وريد صافن جهت بازسازي شريان و همچنين انجام تحقيقات تجربي در اين زمينه توصيه مي گردد.

Epidemiology of acute arterial injury of the lower extremities in patients referred to Tajrish Shohada Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this retrospective study, 50 patients referred to Tajrish Shohada Hospital from 1990 to 1997 with acute arterial injury of the lower extremities were studied to determine the epidemiological features of this condition. Patient characteristics, cause and site of trauma, chief complaint, underlying conditions, time from injury to operative treatment, type and duration of surgery, hospitalization time, vascular repair method, treatment results, complications, and mortality were studied. Forty-five patients (90%) were male, with a mean age of 25 years. Injuries were non-battle-related penetrating trauma in 48%, battle-related penetrating trauma in 12% and blunt trauma in 40%. The most frequently injured artery was the superficial femoral, and the most frequent symptom was a cold extremity (70%). Time from trauma to surgery was 2 to 8 hours, and vascular repair was performed in 64%. The most frequent complication was wound infection (40%), which was observed in all patients with battle trauma. The lowest hospitalization time was 7 days. No mortality was reported. Prompt surgical intervention and selection of the best treatment method, especially use of the saphenous vein for arterial repair, along with further experimental research in this field is recommended.

Keyword: