تاثير مدت تجويز آنتي بيوتيك در پيش گيري از عفونت جراحي ستون فقرات

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به فراواني عمل جراحي ستون فقرات و امكان عفونت پس از عمل و تناقض هايي كه در مورد نوع و مدت تجويز آنتي بيوتيك در پيش گيري از عفونت وجود دارد، اين تحقيق از سال 1374 تا 1367 در بيمارستان امام خميني (ره) تهران انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوك يك سوكور بر روي 38 بيمار صورت پذيرفت. بيماران به روش ثابت كردن خلفي-جانبي با ثابت كننده (ميله هارينگتون) و پيوند استخواني عمل شده، بر حسب تصادف به سه گروه درماني (5 روز آنتي بيوتيك، 3 روز آنتي بيوتيك و 6 ساعت آنتي بيوتيك) تقسيم، مدت 6 ماه پيگيري و اثر درماني در ارتباط با عفونت محل عمل بررسي گرديد. از 38 فرد مورد بررسي، 28 نفر (73.7 درصد) مرد و 10 نفر (26.3 درصد) زن با ميانگين سني 15±38 سال بودند. روزهاي بستري بعد از عمل در سه گروه به ترتيب 9.7، 9.4 و7 روز مي باشد. عفونت در دو مورد (5.3%) وجود داشت. ميزان عفونت بين سه گروه درماني از لحاظ آماري اختلافي نداشت. بر طبق اين مطالعه، تجويز طولاني مدت آنتي بيوتيك و تعدد آنتي بيوتيك ها پيشنهاد نمي شود. تحقيقات بيشتر در اين زمينه، موضوع را روشن تر خواهد كرد.

The role of antibiotic therapy duration in the prevention of postoperative spinal infections
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

To address the controversy surrounding the optimal duration and type of antibiotic therapy to prevent infections following surgery of the spine, the following study was performed in Tehran’s Imam Khomeini Hospital from 1995 to 1997. In this single blind clinical trial, 38 patients were randomly divided to three treatment groups (5 days, 3 days, or 6 hours of antibiotic therapy) and postoperative infections were followed up for 6 months. Twenty-eight patients were male (73.7%) and 10 were female (26.3%). Mean age was 38±15 years. Hospitalization time in the three groups was 9.7, 9.4 and 7 days, respectively. Infection was reported in 2 cases (5.3%), with no significant difference in the rate of infection in the three groups. Based on these preliminary results, we do not recommend long-term antibiotic therapy with multiple drugs. Further research is necessary to clarify this matter.

Keyword: