نتايج براكي تراپي در درمان تومورهاي مغزي در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهداي تجريش طي سال هاي 72-1370

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

استفاده از مواد راديوايزوتوپ جهت درمان تومورهاي مغزي سالها است كه در مراكز معتبر جراحي مغز و اعصاب جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به نتايج متفاوتي كه از ميزان بقا و افزايش آن پس از درمان با اين روش گزارش شده و با عنايت به اين كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه در ايران به عمل نيامده است، اين تحقيق بر روي مراجعين بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهداي تجريش طي سالهاي 1372-1370 انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش مطالعه داده هاي موجود (Existing data) بر روي 20 بيمار مبتلا به تومور مغزي با گزارش قطعي آسيب شناسي صورت پذيرفت. خصوصيات فردي، نوع و محل تومور، ميزان پرتوزايي، طول مدت پرتوزايي داخل تومور و اثرات درماني آن (ميزان بهبودي) و ميزان مرگ و مير از روي پرونده بيماران مورد بررسي استخراج شد و با آمار توصيفي ارايه گرديد. بيست بيمار تحت پرتو درماني موضعي با مواد راديوايزوتوپ قرار گرفته اند كه شامل 14 زن (70 درصد) و 6 مرد (30 درصد) با ميانگين سني 18.3±23.8 سال بودند. شايعترين نوع تومور آستروسيتوما در 14 مورد (70 درصد) و ساير تومورها شامل اليگودندروگليوما (سه مورد)، كرانيوفارنژيوما (يك مورد)، گانگليوگانگليوما (يك مورد) و آدنوهيپوفيز (يك مورد) مي باشند. از نظر محل، 9 تومور (45 درصد) در نيم كره هاي مغزي و 7 تومور (35 درصد) در هسته هاي قاعده اي مغز و 3 تومور (15 درصد) در ناحيه پاراسلار و يك مورد (5 درصد) در قاعده جمجمه قرار داشتند. طول مدت پيگيري 5.7±11.2 ماه بود. نتايج درمان عبارتند از: در ده بيمار (50 درصد) بهبودي و كوچكتر شدن تومور، در 7 بيمار (35 درصد) بدون تغيير و در 3 نفر (15 درصد) مرگ. ميزان بقا براي آستروسيتوم خوش خيم 83.3 درصد و براي آستروسيتوم بدخيم 64.6 درصد بوده، بنابراين نتايج اين روش قابل قبول مي باشد و انجام آن توصيه مي گردد.

Results of interstitial Brachytherapy of brain tumors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Many investigators have documented the use of interstitial brachytherapy for the treatment of brain tumors. Considering the various survival rates and outcomes reported, we present this retrospective study on the outcome of 20 patients with brain tumors who were treated by interstitial brachytherapy from 1991 to 1993. Patients were analyzed regarding their age and sex, the location and grading of the tumors, and the duration of interstitial irradiation. There were 14 women and 6 men, with an age mean and standard deviation of 23.8±18.3 years. The pathology results of the tumors were as follows: 14 astrocytomas, 3 oligodendrogliomas, 1 craniopharyngioma, 1 ganglioglioma, and 1 pituitary adenoma. Nine tumors were located in the hemispheres, 7 in the basal ganglia, 3 in the parasellar region and in 1 in the skull base. Successful outcomes were reported in 10 patients, no chage in 7, and long-term mortality in 3. Two-year survival rates were 83.3% for low-grade and 64.6% for high-grade astrocytomas. Based on these results and in comparison with other studies, we suggest the use of interstitial brachytherapy in the treatment of brain tumors.

Keyword: