غلظت تيروگلبولين سرم در بارداري طبيعي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 3 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

با توجه به اين كه تيروگلبولين شاخصي مهم براي بررسي بيماريهاي تيروييد از جمله گواتر، سرطان تيروييد و غيره مي باشد، به منظور مطالعه عملكرد اين گليكوپروتئين و تغييرات آن در ترمهاي بارداري، اين تحقيق طي سال 1375 در بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان هاي دانشگاه كيوتو و مهر تهران انجام گرفت. در اين مطالعه سطح تيروگلبولين سرم (Tg) در 52 خانم حامله در مراحل مختلف بارداري اندازه گيري و با 15 خانم كه باردار نبودند (گروه شاهد) مقايسه گرديدند. تيروگلبولين سرم با روش ايمنوراديومتري اندازه گيري گرديده كه در زنان باردار متوسط تيروگلبولين سرم در سه ماه اول 8.4ng/ml (با محدوده 1.3-18)، در سه ماهه دوم 9.2ng/ml (با محدوده 1.7-25.6)، در ابتداي سه ماهه سوم 10.1ng/ml (بامحدوده 1.8-22.8) و در انتهاي آن 12.18ng/mc (با محدوده 5.3-25.2) بود. مقايسه آماري بعد از لگاريتم گيري داده ها به عمل آمد. ارزش متوسط يافته ها فقط در اواخر سه ماه سوم بارداري به ميزان قابل ملاحظه اي بالاتر از افراد گروه شاهد بود (متوسط 6ng/ml با محدوده 1.5-23.6).

Serum Thyroglobulin levels during normal pregnancy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Thyroglobulin (Tg) is an important index in the study of thyroid disorders such as goiter and thyroid cancer. To determine the function of this glycoprotein and its changes during pregnancy, the following study was conducted in outpatients referred to Kyoto University Hospital and Tehran’s Mehr Hospital in 1996. Using an immunoradiometric method, serum Tg level was measured in 52 pregnant women at various gestational ages and compared to 15 nonpregnant women as controls. In pregnant women, mean Tg level was 8.4 ng/ml (range 1.3-18 ng/ml) in the first trimester, and 9.2 ng/ml (1.7-25.6 ng/ml) in the second trimester. At the beginning of the third trimester this figure rose to 10.1 ng/ml (1.8-22.8 ng/ml), and to 12.18 ng/ml (5.3-25.2 ng/ml) at the end of the third trimester. Statistical analysis of the data only showed a significant difference at the end of the third trimester compared to the 6 ng/ml of the controls (1.5-23.6 ng/ml).

Keyword: